Danes je 1.6.2023

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Zasebnik

13.2.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

4.8.7 Zasebnik

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Boštjan J. Turk

S.p. opravljajo dejavnost. To urejajo predpisi, ki so predstavljeni v PRAVNEM VIDIKU članka. Temu sledi DAVČNI VIDIK.

Novosti vezane na DAVČNI VIDIK izvirajo iz ZDoh-2AA, Uradni list RS, št. 158/22 z dne 19. 12. 2022 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2N, Uradni list RS, št. 163/22 z dne 27. 12. 2022. Dopolnitve v članek v skladu s spremembo zakona je vnesel Boštjan J. Turk. Najdete jih pod DAVČNI VIDIK in so označene z grafičnim znakom za opozorilo (!).

Definicija

Med zasebnike štejemo samostojne podjetnike posameznike in druge zasebnike, ki opravljajo poklicno dejavnost ali druge neodvisne dejavnosti. O samostojnih podjetnikih posameznikih pišemo v posebnem članku Samostojni podjetniki posamezniki, tukaj pa so obravnavani ostali zasebniki. Fizične osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, so odvetniki, notarji, poklicni športniki, samostojni novinarji, zasebni zdravstveni delavci, kulturni delavci in podobni. Fizične osebe, ki opravljajo druge neodvisne dejavnosti, pa so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost.

Registrski organ

Registrski organ za druge zasebnike praviloma ni AJPES, pač pa so se dolžni registrirati oziroma vpisati v prepisano evidenco glede na njihovo dejavnost. Odvetniki se registrirajo pri odvetniški zbornici, notarji pri notarski zbornici, poklicni športniki pri Ministrstvu za šolstvo in šport, samostojni novinarji in kulturni delavci pri Ministrstvu za kulturo, zasebni zdravstveni delavci pri Ministrstvu za zdravje, itd.

Pregled registrskih organov za druge zasebnike:

- odvetniki – Odvetniška zbornica (Imenik odvetnikov)

- notarji – Notarska zbornica (Imenik notarjev)

- izvršitelji – Ministrstvo za pravosodje (evidenca izvršiteljev)

- zasebni zdravstveni delavci – Ministrstvo za zdravje (register zasebnih zdravstvenih delavcev)

- zasebni športni delavci in poklicni športniki ter zasebni vzgojitelji in učitelji – Ministrstvo za šolstvo in šport

- samostojni novinarji in samozaposleni v kulturi – Ministrstvo za kulturo

- zasebni raziskovalci – Javna agencija za raziskovano dejavnost RS

- detektivi – Detektivska zbornica (Evidenca detektivov)

- ribiči in fizične osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

- sobodajalci – Ajpes

Več o sobodajalcih v samostojnem članku.

Poslovni register

V poslovni register so vpisani vsi zasebniki, razen fizične osebe, ki opravljajo druge neodvisne dejavnosti, kot so fizične osebe, ki opravljajo osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost.

Davčni register

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v Poslovni register Slovenije, se vpiše v davčni register po uradni dolžnosti. Vpis izvede finančni urad na podlagi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije. Druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in niso vpisane v Poslovni register Slovenije (AJPES), na podlagi 52. člena Zakona o finančni upravi predložijo finančnemu uradu prijavo za vpis podatkov o opravljanju dejavnosti v osmih dneh po začetku opravljanja dejavnosti. Fizične osebe, ki so nosilci osnovne kmetijske oziroma osnovne gozdarske dejavnosti, prav tako opravijo priglasitev pri pristojnem finančnem uradu.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Poslovne knjige

Zasebniki, ki niso samostojni podjetniki posamezniki, vodijo poslovne knjige le za davčne namene, ali pa se odločijo za ugotavljanje osnove za davek iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov, če za to izpolnjujejo določene pogoje.

V skladu s 31. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) so zasebniki za davčne namene dolžni voditi poslovne knjige in evidence. Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, določa vrste in način vodenja poslovnih knjig in evidenc, ki jih morajo voditi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Omenjeni pravilnik določa, da se za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, glede vodenja poslovnih knjig in evidenc, sestavljanja letnih poročil, knjigovodskih listin, dostopnosti do poslovnih knjig in poročil, uporabljajo zakon, ki ureja gospodarske družbe, v delu, ki se nanaša na podjetnika, slovenski računovodski standard 30, slovenski računovodski standardi in pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Knjigovodstvo

Zasebniki morajo o izbranem načinu vodenja poslovnih knjig ( dvostavno ali enostavno knjigovodstvo) ob začetku poslovanja obvestiti pristojni davčni organ najkasneje v osmih dneh po začetku poslovanja. Zavezanci morajo o spremembi sistema vodenja poslovnih knjig obvestiti pristojni davčni organ najkasneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto. Med letom se izbrani sistem vodenja poslovnih knjig ne sme spremeniti.

Fizične osebe, ki so nosilci osnovne kmetijske oziroma osnovne gozdarske dejavnosti, se odločijo, ali bodo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti