Danes je 11.12.2023

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 5618/2002, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, z dne 25.9.2021

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega pravaZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
2930/2021
25. 09. 2021
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vsebina, členitev in oblika sestavnih delov letnega poročila za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta po 13. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, v nadaljevanju: zakon o računovodstvu).
2. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednje pomene:
Uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: uporabniki EKN) so zavezanci po zakonu o računovodstvu, ki morajo v skladu z določbo 13. člena tega zakona pri vodenju poslovnih knjig upoštevati enotni kontni načrt, ki ga predpiše minister pristojen za finance.
Enotni kontni načrt je kontni načrt, ki je predpisan s pravilnikom, ki ureja enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (v nadaljevanju: pravilnik o EKN).
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: določeni uporabniki EKN) so pravne osebe javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena zakona o računovodstvu. Določeni uporabniki EKN so vsi posredni uporabniki določeni s pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, razen javnih skladov, ZZZS in ZPIZ, ter pravne osebe javnega prava, ki niso uvrščene med posredne ali neposredne uporabnike proračuna države ali občin.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: drugi uporabniki EKN) so uporabniki EKN, razen pravnih oseb javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena zakona o računovodstvu. Drugi uporabniki EKN so našteti v drugem odstavku 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 in 34/04; v nadaljevanju: pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov). Drugi uporabniki EKN so vsi neposredni uporabniki določeni s pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ter javni skladi, ZZZS in ZPIZ.
Neposredni uporabnik proračuna oziroma posredni uporabnik proračuna je tisti uporabnik EKN, ki ima status neposrednega ali posrednega uporabnika državnega ali občinskega proračuna v skladu z 2. in 3. členom Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03).
Bilanca stanja, je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznostih do virov sredstev uporabnika enotnega kontnega načrta ob koncu obračunskega obdobja.
Izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski