Danes je 12.12.2023

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 3784/2016, Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov, z dne 23.12.2017

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
NAVODILO
o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektovZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov
3725/2017
23.12.2017
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
To navodilo določa roke, sestavne dele in način predložitve letnih in zaključnih poročil ter druge podatke, ki jih morajo poslovni subjekti predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) v skladu s prvim, drugim in trinajstim odstavkom 58. člena ter s prvim, drugim, tretjim in sedmim odstavkom 59. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), s četrtim odstavkom 41.a člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 - uradno prečiščeno besedilo), z 29. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo), s 30. členom Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 - ZDru-1), z 51. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE), s 35. členom Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo obveznost pošiljanja podatkov v zvezi z letnimi poročili.
2.
Poslovni subjekti so gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: družbe), zadruge, samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki), društva, nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu: nepridobitne organizacije) in pravne osebe javnega prava, kot jih opredeljujejo predpisi iz prejšnje točke.
3.
(1)  Poslovni subjekti, razen pravnih oseb javnega prava, vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in morajo upoštevati Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije.
(2)  Pravne osebe javnega prava sestavijo letna poročila v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11) in pri tem upoštevajo računovodske standarde in enotni kontni načrt.
(3)  Točke tega navodila, ki zadevajo majhne družbe, majhne zadruge in majhne podjetnike, se uporabljajo tudi za mikro družbe, mikro zadruge in mikro podjetnike. Izjema od navedenega so mikro kapitalske družbe in zadruge, ki lahko uveljavijo poseben režim za mikro družbe, v skladu z ZGD-1.
II. POENOTENI OBRAZCI LETNIH IN