Danes je 21.7.2024

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 2670/2023, Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, z dne 21.11.2023

ZAKON
O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV IN ZEMELJSKIH PLAZOV IZ AVGUSTA 2023 (ZIUOPZP)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A)
3410/2023
21.11.2023
PRVI DEL SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1)  S tem zakonom se zaradi odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (v nadaljnjem besedilu: poplave in plazovi) določajo nujni interventni, sanacijski in preventivni ukrepi ter postopki za izvedbo in spremljanje teh ukrepov.
(2)  S tem zakonom se za namen iz prejšnjega odstavka spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
1.  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 88/23),
2.  Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 - ZDU-1O in 88/23) in
3.  Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 - ZDU-1O in 78/23 - ZUNPEOVE).
(3)  S tem zakonom se za namen iz prvega odstavka tega člena odstopa od določb naslednjih zakonov:
1.  Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 - ZUUJFO, 71/17, 21/18 - popr., 80/20 - ZIUOOPE, 189/20 - ZFRO, 207/21 in 44/22 - ZVO-2; v nadaljnjem besedilu: ZFO-1),
2.  Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20 - ZFRO, 39/22 in 117/22 - ZVNDN-C; v nadaljnjem besedilu: ZGas),
3.  Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 29/14 - odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 - odl. US in 158/22; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2),
4.  Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19, 172/21 in 105/22 - ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: ZDDPO-2),
5.  Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23 in 76/23 - ZJF-I; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2324),
6.  Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18, 195/20 - odl. US, 18/23 - ZDU-1O in 76/23; v nadaljnjem besedilu: ZJF),
7.  Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19, 102/20, 48/23 in 78/23 - ZZVZZ-T; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1),
8.  Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 - ZOPNN-F; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3),
9.  Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN),
10.  Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 47/15 - ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 - odl. US,