Danes je 28.5.2022

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Lastni deleži

17.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.4.18 Lastni deleži

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Definicija

Družba z omejeno odgovornostjo lahko po 500. členu ZGD-1 odkupuje lastne deleže. Zakon določa, da lahko družba odplačno pridobi lastne poslovne deleže, za katere so bili vložki vplačani v celoti, vendar jih ne sme plačati, dokler ne oblikuje rezerv za lastne poslovne deleže po petem odstavku 64. člena ZGD-1.

Vsebinsko gre za odkup dela kapitala (deleže), ki ga eden izmed družbenikov proda družbi in družba namesto njega postane lastnica poslovnega deleža.

Za pridobivanje lastnih poslovnih deležev veljajo tale osnovna pravila:

- družba ne more lastnih poslovnih deležev, za katere vložki niso bili v celoti plačani, niti pridobiti, niti sprejeti v zastavo,

- družbenik prodajalec mora odkup deleža najprej ponuditi v odkup ostalim družbenikom,

- o odplačni pridobitvi lastnega poslovnega deleža odloča skupščina,

- lastni deleži se izvirno vrednotijo po nabavni vrednosti, to je vrednosti, po kateri družba odkupuje lastne deleže od izstopajočih družbenikov,

- družba ne more plačati prodajalcu deleža kupnine, dokler v bilanci stanja ne oblikuje rezerv za poslovne deleže,

- rezerve za lastne poslovne deleže se oblikujejo najmanj v velikosti odkupljenih lastnih poslovnih deležev,

- družba lahko oblikuje rezerve za lastne poslovne deleže, preden pridobi lastne poslovne deleže,

- lastni poslovni deleži nimajo glasovalne pravice,

- nakup lastnega poslovnega deleža mora družba registrirati v sodnem registru,

- družba lahko lastni poslovni delež proda obstoječim ali novim družbenikom, ostane njegova lastnica ali pa zanj zmanjša osnovni kapital,

- zakonskih rezerv podjetje ne sme uporabiti za oblikovanje rezerv za lastne poslovne deleže.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Računovodsko obravnavamo odkup lastnega poslovnega deleža družbe kot odbitno postavko kapitala v skupini 92 – rezerve iz dobička. Družba mora skladno z ZGD v primeru odkupa lastnega deleža družbe oblikovati rezerve za lastne poslovne deleže, kar izkazujemo v dobro konta 921 – rezerve za lastne delnice oziroma lastne poslovne deleže, lastni delež družbe izkazujemo v breme konta 929 – pridobljene lastne delnice oziroma lastni poslovni deleži (odbitna postavka).

DAVČNI VIDIK

Družba lahko ob upoštevanju obstoječe zakonodaje pridobi lastni poslovni delež na različne načine predvidene z ZGD-1. Pri določanju davčne obveznosti pri odkupu lastnega poslovnega deleža je pomembno odgovoriti na naslednja vprašanja:

Kdo je davčni zavezanec?

Kakšna je davčna osnova?

Kakšna je davčna stopnja?

Kakšen je način obračuna in plačila davčne obveznosti ?

Način ugotavljanja davčne osnove, stopnja davka ter način obračuna in plačilo davčne obveznosti se razlikuje glede na to, kakšen status imajo družbeniki družbe, ki pridobiva lastni poslovni delež. Davčna obravnava je namreč drugačna kadar gre za lastnike fizične osebe in drugačna kadar gre za lastnike pravne osebe.

Nakup od fizičnih oseb

V primeru kadar družba odkupi lastni poslovni delež od družbenika, ki je fizična oseba, je poleg določil ZGD-1 potrebno podrobno poznavanje določil Zakona o dohodnini-2.

Odkup lastnih delnic ali deležev od fizične osebe se v skladu s 4. odstavkom 90. člena ZDoh-2 od 1. 1. 2020 naprej obdavči kot dividenda, razen ko družba pridobiva lastne delnice na organiziranem trgu. Davčni zavezanec (fizična oseba) lahko v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, uveljavlja zmanjšanje izplačane vrednosti za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev, ki se določi v skladu z 98. členom ZDoh-2. Če je davčni zavezanec delnice ali deleže družbe pridobival na različne datume, se šteje, da je odsvojil zadnje pridobljene delnice ali deleže. Odsvojitev delnic ali deležev v tem primeru ne šteje za odsvojitev kapitala po ZDoh-2. Davčna stopnja znaša 27,5%.

Nakup od pravnih oseb

V primeru, ko lastni delež družba odkupi od pravne osebe, je z davčnega vidika potrebno podrobno poznavanje Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Pri določanju davčne osnove družbe, ki opravlja dejavnost oziroma posle v poslovni enoti ali preko nje v Sloveniji, in ki ustvari dobiček iz odsvojitve lastniških deležev v gospodarski družbi oziroma natančneje v d.o.o., se polovica tega dobička izvzame iz davčne osnove, če:

- je bil le-ta, ki ustvari dobiček, udeležen v kapitalu oziroma upravljanju druge osebe tako, da je imetnik poslovnega deleža v višini najmanj 8 %, in

- znaša čas trajanja te udeležbe v kapitalu najmanj 6 mesecev, in

- je v tem obdobju nepretrgoma zaposloval vsaj eno osebo za poln delovni čas.

Ob tem je pomembno še, da se izguba iz odsvojitve lastniških deležev ne prizna v višini 50 %.

Ta oprostitev oziroma ugodnost pa ne velja za dobičke iz odsvojitve lastniških deležev v gospodarskih družbah, ki imajo sedež ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva v državah, v katerih je splošna nominalna stopnja obdavčitve družb nižja od 12,5 % in je objavljena na seznamu držav, ki ga objavljata Ministrstvo za finance in Davčna uprava Republike