Danes je 11.8.2022

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Izdelava letnega računovodskega poročila pri majhnem samostojnem podjetniku za leto 2021

13.12.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2.2 Izdelava letnega računovodskega poročila pri majhnem samostojnem podjetniku za leto 2021

Urška Juršev

Letno poročilo

Letno poročilo samostojnih podjetnikov, katerih podjetje ustreza merilom za majhne družbe, je v skladu s 60. členom Zakona o gospodarskih družbah sestavljeno (ZGD-1) vsaj iz:

– bilance stanja, in

– izkaza poslovnega izida.

Gre za podjetnike, ki izpolnjujejo dve od treh meril za majhne družbe in hkrati ne izpolnjujejo meril za mikro družbe:

- da povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu presega deset in hkrati ne presega 50,

- da so čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu manjši od 8.000.000 eur in hkrati višji od 700.000 eur,

- da vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 4.000.000 eur in hkrati presega 350.000 eur.

Letno poročilo samostojnih podjetnikov, katerih podjetje ustreza merilom za mikro družbe, je prav tako sestavljeno iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, vendar pa je členitev izkazov poenostavljena. Členitev najdete v prilogi II k SRS2016 Slovenski računovodski standard 30.

Normiranci

Podjetniku, ki v skladu z zakonom o dohodnini ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ni treba voditi poslovnih knjig in sestaviti letnega poročila.

Pravila izdelave

Podjetnik sestavi letno poročilo na podlagi podatkov iz poslovnih knjig ter popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov. Glede izdelave bilance stanja in izkaza poslovnega izida veljajo enaka pravila, kot smo jih opisali pri majhnih gospodarskih družbah, razen izjem, ki jih določa SRS2016 Slovenski računovodski standard 30 - Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih.

Izkaz poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida je podoben izkazu poslovnega izida po I. različici za gospodarske družbe, le da se postavki davek iz dobička in odloženi davki ne uporabljata. Razlika je tudi ta, da podjetnik izkaže poslovni izid obračunskega obdobja kot podjetnikov dohodek oziroma negativni čisti poslovni izid, ne prikaže pa nobenih obveznosti za morebitni davek od dohodka iz dejavnosti.

Stroški podjetnika

Stroške, ki se nanašajo na prispevke za socialno varnost podjetnika, povračila stroškov podjetnika (prevoz na delo, prehrana med delom, stroški službenih potovanj), članarine, stroški izobraževanj podjetnika in podobno, se vključijo v postavko drugi poslovni odhodki.

Bilanca stanja

Členitev bilance stanja podjetnika je odvisna od njegove velikosti v skladu s SRS2016 Slovenski računovodski standard 20 – Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje. Pri podjetniku se v okviru obveznosti do virov sredstev drugače izkazuje kapital, kot to določa SRS2016 Slovenski računovodski standard 30.

Podjetnikov kapital

I. Začetni podjetnikov kapital

II. Prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti

III. Pritoki in odtoki denarnih sredstev

IV. Revalorizacijske rezerve

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

VI. Podjetnikov dohodek ali negativni poslovni izid

Podjetnikov kapital

Pri podjetniku, ki ustreza merilom za mikro družbe, se podjetnikov kapital v bilanci stanja prikaže kot ena postavka. Podjetnikov kapital je razlika med sredstvi in nekapitalskimi obveznostmi do njihovih virov v bilanci stanja. Če obveznosti do virov sredstev brez vključenega podjetnikovega kapitala presegajo vrednost podjetnikovih sredstev, je podjetnkov kapital negativen in se to ne izkazuje kot terjatve do podjetnika. Hkrati se mora tako izračunan znesek ujemati s seštevkom stanj na kontih skupine 90 - 93.

Davčne kartice

Pred izdelavo bilance stanja je priporočljivo uskladiti stanje na karticah dajatev na zadnji dan koledarskega leta s finančno upravo. To je še posebej potrebno, kadar podjetnik ne plačuje dajatev preko poslovnega bančnega računa in se lahko zgodi, da knjigovodski podatki niso usklajeni z evidenco finančne uprave. Gre za sledeče obveznosti:

- prispevki za socialno varnost zasebnika in zaposlenih (konto 42, 43, 44 in 45)

- akontacija davka iz dejavnosti za zasebnika in akontacija dohodnine za zaposlene (konto 40)

- davek na dodano vrednost (konto 62)

- dajatve iz naslova drugih dohodkov fizičnih oseb

- drugo.

Primer izdelave izkaza poslovnega izida in bilance stanja iz podatkov v bruto bilanci na dan 31.12.2021 za samostojnega podjetnika, ki ustreza merilom za mikro družbo. Uporabili smo členitev izkazov, kot jo določa SRS2016 Slovenski računovodski standard 30 – Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih, medtem ko obrazci, ki jih uporablja spletna stran Ajpes nekatere postavke dodatno razčlenjujejo.

Bruto bilanca iz Excela

Bruto bilanca za leto:2021 (obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021)

            
Konto  Naziv   Otvoritev v   Kumulativa   Kumulativa   Saldo v  
   breme  dobro   v breme   v dobro   breme  dobro  
            
021  ZGRADBE, VREDNOTENE PO MODELU NABAVNE   63.793,72    63.793,72     63.793,72   
 VREDNOSTI            
02  NEPREMIČNINE   63.793,72    63.793,72     63.793,72   
035  POPRAVEK RVEDNOSTI ZGRADB ZARADI AMORT.    9.209,68     10.850,56    10.850,56  
03  PORPAVEK IN OSLABITEV VREDNOSTI NEPREMIČNIN    9.209,68     10.850,56    10.850,56  
040  OPREMA IN NADOMESTNI DELI,   5.623,69    5.623,69     5.623,69   
 VREDNOTENI PO MODELU NABAVNE VREDNOSTI            
041  DROBNI INVENTAR   427,41    427,41     427,41   
047  OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVA   0,00    158,32   158,32   0,00   
 SREDSTVA V GRADNJI OZIROMA IZDELAVI            
04  OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA   6.051,10    6.209,42   158,32   6.051,10   
 OSNOVNA SREDSTVA