Danes je 21.7.2024

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Invalidi

5.4.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 20 minut

4.4.1 Invalidi

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev Boštjan J. Turk

V članku Invalidi obravnavamo nekaj pomembnejših zakonskih določb o zaposlovanju invalidov ter obveznosti delodajalcev v zvezi z invalidi. To niso le invalidska podjetja; obveznosti (in pravice) se nanašajo na prav vse delodajalce, zato smo najpomembnejše določbe, ki jih morajo poznati vse gospodarske družbe, samostojni podjetniki in drugi zasebniki ter druge pravne osebe strnili v ta članek.

Novosti vezane na PRAVNI VIDIK je vnesel Boštjan J. Turk. Najdete jih pod PRAVNI VIDIK in so označene z grafičnim znakom za opozorilo (!).

PRAVNI VIDIK

Invalidi so osebe z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi in senzoričnimi okvarami ter motnjami v duševnem razvoju, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi. Status invalida pridobi oseba po določbah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI). Zakon o izenačevanju možnosti invalidov določa različne ukrepe, s katerimi skuša doseči zagotovitev enakih možnosti za invalide, preprečevanje in odpravljanje diskriminacije invalidk in invalidov (na primer s predpisano dostopnostjo do uporabe objektov v javni rabi tudi za invalide, dostopnostjo do vključevanja v izobraževanje, ureditvijo javnega prevoza za invalide). Te določbe mora poznati vsako podjetje, vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in drug posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ter invalidom zagotavljati dostopnost do blaga in storitev, ne sme pisati diskriminacijskih sporočil… Objekte v javni rabi, ki se gradijo, in objekte v javni rabi, ki se rekonstruirajo, je treba primerno prilagoditi že med samo gradnjo oziroma rekonstrukcijo.

Zaposlitvena rehabilitacija je pravica invalida, so storitve za invalida, da bi se usposobil za ustrezno delo, se zaposlil, zadržal zaposlitev, v zaposlitvi napredoval ali spremenil svojo poklicno kariero. Izvaja se kot javna služba v okviru mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, ki jo je sprejel minister za delo, družino in socialne zadeve.

Invalidska podjetja

Invalidska podjetja so podjetja, ki zagotavljajo delovna mesta za invalide. Invalidsko podjetje med celim poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40 % invalidov od vseh zaposlenih v družbi. Kot invalidsko podjetje lahko deluje gospodarska družba, ki je organizirana kot kapitalska družba. Pogoje delovanja invalidskih podjetij, postopek pridobitve statusa, način poslovanja, način delitve dobička, vpliv državne na sprejemanje odločitev, obvezno revizijo računovodskih izkazov invalidskih podjetij določa ZZRZI. Največ invalidskih podjetij so ustanovile gospodarske družbe, najpogosteje so invalidska podjetja njihove hčerinske družbe. Invalidska podjetja prejemajo za zaposlene invalide mesečno subvencijo, njihovi prispevki pa se na podlagi določil Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju odvajajo na poseben račun pri delodajalcu in se kot odstopljena sredstva uporabljajo za materialni razvoj teh podjetij oziroma v skladu z Zakonom o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb. Za zavarovance, ki so oproščeni plačila prispevkov, plača te prispevke Republika Slovenija iz državnega proračuna. Podobno velja na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za prispevke za zdravstveno varstvo in zavarovanje, pri čemer se Zavod za zdravstveno zavarovanje odpove plačilu prispevkov. Register invalidskih podjetij vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki mu invalidska podjetja tudi morajo letno poročati.

Pravica do subvencije plače je vzpodbuda  za zaposlovanje invalidov, do katere so lahko upravičeni invalidi, zaposleni v zaščitni zaposlitvi, v podporni zaposlitvi ali v invalidskem podjetju, zaradi doseganja nižjih delovnih rezultatov, ki so posledica invalidnosti. Osnova za izračun subvencije plače invalida je minimalna plača. Višina subvencije plače invalida je odvisna od oblike zaposlitve in doseganja delovnih rezultatov, mesečno izplačilo subvencije pa od števila dejansko opravljenih delovnih ur, navedenih v mesečnem poročilu in povprečne mesečne delovne obveznosti. 

Subvencija plače invalida je sestavni del plačila za delo po pogodbi o zaposlitvi.

Delodajalec mora pri plači invalida, zaposlenega v podporni zaposlitvi ali v invalidskem podjetju, ki ima pravico do subvencije plače, upoštevati, da plača, ki jo invalidu izplača za