Danes je 1.10.2022

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

DDV: Pravna podlaga

31.8.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

6.1 DDV: Pravna podlaga

Erika Režek, davčna svetovalka

V pričujočem članku so obrazložene vse spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), od novele ZDDV-1A do novele ZDDV-1M. Članek prav tako vsebuje seznam podzakonskih aktov in drugih predpisov, ki vplivajo na sam Zakon o davku na dodano vrednost.

Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (Ur.l. RS št.102/21 z dne 29.6.2021), ki je začel veljati 1.7.2021 in je z dnem veljave novele ZDDV-1M, 22.01.2022 prenehal veljati. Določila iz tega pravilnika so prenesena v novelo ZDDV-1M.

Ta pravilnik, ki je veljal do 22.1.2022, je prenašal v pravni red Republike Slovenije Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost kot je spremenjena z Direktivo Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo v delu, ki se začne uporabljati s 1. julijem 2021, Direktivo Sveta (EU) 2018/1910 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost za obdavčevanje trgovine med državami članicami, in sicer v zvezi s pravili za zaporedne dobave, ki se ne smejo uporabiti za dobave blaga, ki jih davčni zavezanec omogoča z uporabo elektronskega vmesnika in Direktivo Sveta (EU) 2019/1995 z dne 21. novembra 2019 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga.

S tem pravilnikom je bilo do 22.1.2022 podrobneje urejeno izvajanje Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2019/2026 z dne 21. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 v zvezi z dobavo blaga ali opravljanjem storitev, ki jih omogočajo elektronski vmesniki, in posebnimi ureditvami za davčne zavezance, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, ter prodajajo blago na daljavo in opravljajo nekatere domače dobave blaga in je pri izvajanju ZDDV-1 v celoti zavezujoča, ki so od tega datuma dalje prenesene v novelo ZDDV-1M.

Ne glede na določbe Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22), in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18, 77/19,58/21, 205/21, 16/22, 82/22), se za namene izvajanja predpisov določajo nekatere obveznosti, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo.

S 1.7.2021 je začel veljati tudi Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost, s katerim se ukinja prag oprostitve plačila DDV za uvozne pošiljke v vrednosti pod 22 EUR.

Vezano na spremenjena določila pravil o DDV za posebne ureditve VEM je uporabljeno gradivo Komisije EU (opomba 1), Pojasnila o pravilih o DDV pri e-trgovanju (Explanatory Notes on the new VAT e-commerce rules) (september 2020), Priročnik o sistemu „vse na enem mestu” za DDV(marec 2021) (Guide to the VAT OSS) (opomba 2) in gradivo FURS - Posebne ureditve VEM (OSS) - neunijska, unijska in uvozna ureditev, junij 2021 (opomba 3).

Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov

Državni zbor je na izredni seji dne, 23.08.2022, sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednot za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE), ki je objavljen v Uradnem listu RS št. 114/22, z dne 31.8.2022 in začetkom veljave naslednji dan po objavi, tj. 01.09.2022.

Ta zakon za devet mesecev znižuje stopnjo DDV na energente z 22 odstotkov na 9,5 odstotka in velja za dobave:

- električne energije iz tarifne oznake 2716 00 00;

- zemeljskega plina , ki se uporablja za ogrevanje iz tarifnih oznak 2711 11 00, 2711 21 00 in 2711 29 00;

- daljinskega ogrevanja, uvrščenega v šifro standardne klasifikacije dejavnosti D/35.30 in

- lesa za kurjavo iz tarifne oznake 4401.

Določitev nižje stopnje DDV za navedene dobave energentov je skladna z Direktivo Sveta (EU) 2022/542 z dne 5. aprila 2022 o spremembi direktiv 2006/112/ES in (EU) 2020/285 glede stopenj davka na dodano vrednost, ki za dobave teh energentov omogoča uporabo nižje stopnje DDV, ki ni nižja od 5 %, v točki (22) Priloge III k Direktivi 2006/112/ES.

Nižja 9,5% stopnja DDV se od 01. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 uporablja tako za gospodinjstva kot tudi za gospodarstvo.

Državni zbor je sprejel tudi dopolnilo, po katerem mora vlada za obdobje veljavnosti znižanja DDV zagotoviti regulacijo cen energentov, ki trenutno velja za cene elektrike in plina.

Cilj zakona je zagotoviti, da bodo potrošniki v času največje porabe energentov, torej v času kurilne sezone, dodatno razbremenjeni posledic podražitve energentov. Po zagotovilih zakonodajalca gre za enega od ukrepov za naslovitev draginje, znižanje DDV pa spremlja tudi regulacija cen elektrike in plina, kar zagotavlja, da se bo znižanje DDV odrazilo v znižanju cen za končne uporabnike, ne pa v višjih trgovskih maržah.

Začasno znižanje DDV na energente bo pomenilo približno 130 milijonov EUR manj proračunskih prihodkov.

Sklep Komisije (EU) 2022/1108 z dne 1. julija 2022 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, ki bo brezplačno razdeljeno ali dano na voljo osebam, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, in osebam v stiski v Ukrajini

Odobri se uvoz blaga brez plačila uvoznih dajatev v smislu člena 2(1), točka (a), Uredbe (ES) št. 1186/2009 in brez plačila davka na dodano vrednost (DDV) na uvoz v smislu člena 2(1), točka (a), Direktive 2009/132/ES, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

blago je namenjeno za naslednje namene:

(i)brezplačno razdeljevanje osebam, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, s s strani državnih organizacij, vključno z državnimi organi, javnimi organi in drugimi osebami javnega prava, ali v njihovem imenu ali s strani ali v imenu dobrodelnih ali človekoljubnih organizacij, ki jih odobrijo pristojni organi držav članic prosilk, v katerih je blago namenjeno uporabi.

(ii) brezplačno uporabo za osebe, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, pri čemer ostane v lasti the organov in organizacij.

Ta sklep je naslovljen na Češko republiko, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko.

Uporablja se od 24. februarja 2022.

ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA, OMILITEV, OBVLADOVANJE, OKREVANJE IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19, ki ga je Vlada sprejela dne 19.11.2021, sprejet v Državnem zboru 27. 12. 2021, objavljen v Uradnem listu 206/2021 z dne 29. 12. 2021, ki je začel veljati 30.12.2021.

Ne glede na 41. člen Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19 in 196/21 – ZDOsk, 3/22) so od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022 dobave zaščitne in medicinske opreme, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Evropske unije, iz seznama blaga, ki ga določi Vlada Republike Slovenije in za katerega velja oprostitev uvoznih dajatev in DDV, ob uvozu, v zvezi s Sklepom Komisije (EU) 2021/2313 z dne 22. decembra 2021 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, oproščene plačila DDV, s pravico do odbitka DDV.

Oprostitev plačila DDV velja za dobave zaščitne in medicinske opreme, ki je namenjena za brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njimi spopadajo ali brezplačno namenjene za uporabo subjektom, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v zvezi z zdravstveno oskrbo prizadetih v epidemiji. Gre torej za dobave, ki se praviloma opravljajo s strani državnih organov ali organizacij, organov lokalne skupnosti oziroma drugih oseb javnega prava.

Blago, za katerega je predvidena oprostitev DDV, se lahko uporabi samo za namene spopadanja z izbruhom COVID-19 in ga ni dovoljeno odtujiti, dati v uporabo drugemu ali ga kako drugače uporabiti za druge namene, dokler DDV ni plačan, razen, ko se to blago uporablja v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti in to blago subjekti, ki opravljajo dejavnosti, brez plačila DDV, lahko uporabljajo tudi po prenehanju epidemije oziroma ukrepov za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19.

Če se blago z oprostitvijo DDV uporabi za druge namene, je treba obračunati DDV po predpisani stopnji, ki velja na dan nastanka obveznosti obračuna DDV. Če pa blago ostane v lasti organizacije, ki ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev DDV, se oprostitev lahko uporabi še naprej, če je to blago brezplačno preneseno na organizacijo, ki je sama upravičena do oprostitve DDV pod pogojem, da se blago brezplačno razdeli osebam, ki jih je prizadel izbruh COVID-19, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo.

Za namene zagotavljanja podatkov o dobavah, ki so upravičene do oprostitve DDV in, da bo davčni organ lahko izvajal nadzor nad pravilnostjo obračunavanja DDV, mora davčni zavezanec zagotoviti še naslednje:

- na računu se mora sklicevati na člen tega zakona, ki določa oprostitev DDV;

- razpolagati mora z izjavo kupca oz. upravičene osebe, da izpolnjuje predpisane pogoje (brezplačna razdelitev, ...). Izjava je lahko samostojen dokument ali kot pogodbeno določilo;

- predložiti mora mesečno poročilo (ne