Danes je 1.4.2023

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Avtomobil

4.10.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.5 Avtomobil

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev 

Definicija

S pojmom avtomobil običajno razumemo osebna vozila, ki jih ima podjetje v svoji lasti ali finančnem najemu kot osnovna sredstva, lahko pa tudi v eni od drugih oblik najema (npr. poslovni najem) in jih ne izkazuje med osnovnimi sredstvi.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Opredmeteno osnovno sredstvo

Avtomobil kot opredmeteno osnovno sredstvo na podlagi prejetega računa ali pogodbe o finančnem najemu knjižimo po nabavni vrednosti v register osnovnih sredstev in preko letnih odpisov (amortiziranja) prenašamo med stroške tekočega poslovanja. Avtomobile, ki jih ima podjetje v finančnem najemu, izkazuje ločeno od drugih istovrstnih opredmetenih osnovnih sredstev.

Avtomobil kot opredmeteno osnovo sredstvo pripozna tudi najemnik na podlagi pogodbe o najemu in sicer kot pravico do uporabe in obveznost iz najema. Takšno evidentiranje najemnih pogodb pa ni obvezno za kratkoročne najeme in najeme manjših vrednosti (do vrednosti 10.000 evrov, pri čemer se upošteva vrednost novega sredstva, ki je predmet najema). Izjema pa velja tudi za organizacije, ki veljajo za mikro ali majhne družbe. Več o tem v članku Lizing.

Amortizacija

Amortizirati se začne prvi dan naslednjega meseca potem, ko je razpoložljivo za uporabo. V bilanci stanja podjetje nato izkazuje neodpisano vrednost vozila, medtem ko vodi na kontih glavne knjige nabavno vrednost ločeno od popravka vrednosti. Nabavno vrednost, katero sestavljajo nakupna cena, morebitne uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, knjižimo na konto 040, kasnejše popravke vrednosti, ki so posledica amortiziranja, pa na konto 050.

Podjetje samostojno določi metodo amortiziranja vozil, letne amortizacijske stopnje ter razporeditev letne amortizacije na posamezna obračunska obdobja v skladu z dobo koristnosti vozil. Od česa je odvisna doba koristnosti?

Doba koristnosti je odvisna od:

a. pričakovanega fizičnega izrabljanja,

b. pričakovanega tehničnega staranja,

c. pričakovanega gospodarskega staranja,

d. pričakovanih zakonskih, najemnih in drugih omejitev uporabe.

Doba koristnosti

Kot doba koristnosti vozila se upošteva tista, ki je glede na posameznega iz naštetih dejavnikov najkrajša. Izbrana metoda amortiziranja se dosledno uporablja iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje. Če se pričakovani vzorec uporabe bodočih gospodarskih koristi bistveno spremeni, je potrebno spremeniti tudi metodo amortizacije, kar podjetje ugotavlja vsaj ob koncu vsakega poslovnega leta.

DAVČNI VIDIK

DDV

Z vidika davka na dodano vrednost moramo biti pozorni na določilo 66. člena ZDDV-1, ki omejuje pravico do odbitka vstopnega DDV od osebnih avtomobilov ter goriv, maziv, nadomestnih delov in storitev, tesno povezanih z njimi, razen od vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanja v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozil, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi ter kombiniranih vozil za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebnih specialnih vozil, prilagojenih izključno za prevoz pokojnikov. Od 01.01.2022 naprej pa velja tudi 66.b člen ZDDV-1, ki pa omogoča pravico do odbitka v določenih primerih.

Električna vozila

Davčni zavezanec sme odbiti DDV od motornih vozil, namenjenih za opravljanje dejavnosti, če je pogon motornega vozila brez izpusta ogljikovega dioksida ter vrednost vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80.000 eurov. Gre za osebne avtomobile, motorna kolesa, kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, kakor tudi za nabavo goriv in maziv ter nadomestnih delov in storitev, vezanih na ta vozila. Motorna vozila brez izpusta ogljikovega dioksida so v skladu s 106.a členom PZDDV vozila izključno na električni pogon (tarifna oznaka KN 8703 80) in motorna kolesa na električni pogon (KN 8711 60).

Tovorna vozila s tarifno oznako KN 8 703

Podjetje med drugim nima pravice do odbitka DDV od vozil, ki jih proizvajalci homologirajo kot tovorna vozila, se pa uvrščajo pod tarifno oznako KN 8 703 (106. člen PZDDV). Gre za vozila, ki jih proizvajalci sicer homologirajo kot tovorna vozila, vendar se zaradi njihovih določenih značilnosti, ki nakazujejo, da so namenjena predvsem za prevoz potnikov in ne za transport blaga, uvrščajo pod tarifno oznako kombinirane nomenklature KN 8 703. V to skupino motornih vozil spadajo motorna vozila, splošno znana kot “večnamenska“ vozila (npr. tip van, vozila za športne namene, nekatera vozila tipa “pick–up“).

DDV vidik tukaj

Prodaja vozila

Če podjetje ob nabavi osebnega vozila ni imelo pravice do odbitka DDV v skladu s 66. členom ZDDV-1, potem je prodaja takšnega vozila oproščena obračuna DDV v skladu s 3. točko 44. člena ZDDV-1.

  • Prodaja rabljenega avtomobila v Sloveniji

Prodaja rabljenega avtomobila je obdavčena z obračunanim DDV po splošni stopnji, razen v določenih primerih.

Prodaja rabljenega avtomobila je oproščena obračuna DDV, kadar podjetje ob nakupu ni imelo pravice do odbitka DDV, ker:

- ga je uporabljalo za opravljanje oproščene dejavnosti ali

- ni imelo pravice do odbitka na podlagi 66. člena ZDDV-1.

Prodaja rabljenega avtomobila je lahko obdavčena z DDV, četudi si podjetje ob nabavi ni moglo odbiti DDV, ker na računu DDV sploh ni bil izkazan.

Prodaja rabljenega avtomobila v EU

Prodaja rabljenega avtomobila v druge države članice Evropske Unije davčnemu zavezancu je oproščena obračuna DDV v skladu s 1. točko 46. člena ZDDV-1

DDV vidik tukaj

Izvoz rabljenega avtomobila

Prodaja rabljenega avtomobila v tretje države (izvoz) je oproščena obračuna DDV v skladu s 52. členom ZDDV-1, kar davčni zavezanec dokazuje z izvozno carinsko deklaracijo.

Davek na motorna vozila

Davek na motorna vozila (ZDMV-1) se plačuje od avtomobilov in drugih motornih vozil (natančneje so opredeljena v 3. členu Zakona o davku na motorna vozila), ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije. Davek na motorna vozila se ne obračunava in plačuje od motornih vozil, ki so že bila registrirana v Sloveniji.

Kaj se zgodi, če