Danes je 15.8.2020

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Zavarovanje

7.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.8.8 Zavarovanje

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Zavarovanje je pravni posel, pri katerem se z zavarovalno pogodbo zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo ali prispevek, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se zgodi dogodek, ki pomeni zavarovalni primer, izplačala zavarovancu ali nekomu tretjemu zavarovalnino ali odškodnino ali storila kaj drugega. Dogodek, glede na katerega se sklene zavarovanje (zavarovalni primer), mora biti bodoč, negotov in neodvisen od izključne volje pogodbenikov.

RAČUNOVODSKI VIDIK

V računovodskem smislu stroške zavarovanja štejemo med stroške storitev. V skupini kontov 415 knjižimo zavarovalne premije za zavarovanje opredmetenih osnovnih sredstev in drugih naložb, zalog in drugega premoženja, odgovornosti in tudi oseb (premije za zavarovanje delavcev pred posledicami nesreč pri delu pri pravni osebi, nezgod pri opravljanju rednih delovnih nalog za pravno osebo tudi drugje, na poti od stanovanja do delovnega mesta in pri vračanju domov, pri opravljanju dolžnosti po nalogu pravne osebe, kot so udeležba na sestankih, službena potovanja in podobno).

Življenjsko zavarovanje

V praksi poznamo več vrst življenjskega zavarovanja, kot so naložbena življenjska zavarovanja, managerska življenjska zavarovanja, življenjsko zavarovanje z udeležbo v dobičku, istočasno s plačilom življenjskega zavarovanja se plačuje še del nezgodnega zavarovanja in podobno. Za pravilno računovodsko in davčno obravnava premij življenjskega zavarovanja je zato potrebno temeljito preučiti sklenjeno zavarovalno pogodbo in nato poiskati rešitev ali rešitve za konkretni primer.

V osnovi gre pri življenjskem zavarovanju za periodična plačila v daljšem časovnem obdobju in v primeru doživetja po preteku zavarovanja prejme zavarovalec tako nabrana in oplemenitena sredstva vrnjena. Podjetja sklepajo za svoje zaposlene, poslovodje in druge osebe življenjska zavarovanja iz različnih razlogov, tudi kot jamstvo za svoje posle in obstoj podjetja ali kot jamstvo pri zadolževanju. Upravičenec do izplačila je lahko tako zavarovalec kot zavarovanec.

Pri večini življenjskih zavarovanj plačuje zavarovalec premije v mesečnih ali letnih obrokih za obdobje praviloma nad 10 let ali pa plača neki znesek kot enkratno vplačano premijo. Zavarovalec je udeležen pri vsakoletnem dobičku različnih vrst zavarovanj zavarovalnice po kriterijih, ki jih sprejme zavarovalnica.