Danes je 27.5.2020

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Zavarovanje

11.11.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

4.8.8 Zavarovanje

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev


Zavarovanje je pravni posel, pri katerem se z zavarovalno pogodbo zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo ali prispevek, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se zgodi dogodek, ki pomeni zavarovalni primer, izplačala zavarovancu ali nekomu tretjemu zavarovalnino ali odškodnino ali storila kaj drugega. Dogodek, glede na katerega se sklene zavarovanje (zavarovalni primer), mora biti bodoč, negotov in neodvisen od izključne volje pogodbenikov.

RAČUNOVODSKI VIDIK

V računovodskem smislu stroške zavarovanja štejemo med stroške storitev. V skupini kontov 415 knjižimo zavarovalne premije za zavarovanje opredmetenih osnovnih sredstev in drugih naložb, zalog in drugega premoženja, odgovornosti in tudi oseb (premije za zavarovanje delavcev pred posledicami nesreč pri delu pri pravni osebi, nezgod pri opravljanju rednih delovnih nalog za pravno osebo tudi drugje, na poti od stanovanja do delovnega mesta in pri vračanju domov, pri opravljanju dolžnosti po nalogu pravne osebe, kot so udeležba na sestankih, službena potovanja in podobno).

Življenjsko zavarovanje

V praksi poznamo več vrst življenjskega zavarovanja, kot so naložbena življenjska zavarovanja, managerska življenjska zavarovanja, življenjsko zavarovanje z udeležbo v dobičku, istočasno s plačilom življenjskega zavarovanja se plačuje še del nezgodnega zavarovanja in podobno. Za pravilno