Danes je 11.12.2023

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 5088/2009, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, z dne 25.12.2019

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega pravaZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3541/2019
25.12.2019
I. SPLOŠNI DOLOČBI
Členitev enotnega kontnega načrta
1. člen
Proračuni, neposredni in posredni uporabniki proračuna ter osebe javnega prava (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe javnega prava), ki so zavezane voditi poslovne knjige v skladu z določbami Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE, v nadaljnjem besedilu: zakon), evidentirajo in izkazujejo javnofinančne prihodke in druge prejemke, odhodke in druge izdatke, sredstva ter obveznosti do virov sredstev v skladu z določbami zakona, Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov) in določbami tega pravilnika.
Podatki iz prejšnjega odstavka tega člena se izkazujejo na kontih predpisanih v enotnem kontnem načrtu, ki je Priloga I in sestavni del tega pravilnika.
Razporeditev na posamezne konte se opravi v skladu z vsebino kontov, ki je predpisana s tem pravilnikom.
V enotnem kontnem načrtu se uporablja naslednja členitev:
-  razredi, ki so oštevilčeni z enomestno številko,
-  skupine, ki so oštevilčene z dvomestno številko,
-  podskupine, ki so oštevilčene s trimestno številko,
-  konti, ki so oštevilčeni s štirimestno številko,
-  podkonti, ki so oštevilčeni s šestmestno številko.
Uporabniki enotnega kontnega načrta določajo nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami.
Obrazložitev pojmov
2. člen
Izrazi v tem pravilniku, ki se nanašajo na pravne osebe iz 1. člena tega pravilnika, imajo naslednji pomen:
-  uporabniki enotnega kontnega načrta so pravne osebe javnega prava iz 1. člena tega pravilnika;
-  drugi uporabniki enotnega kontnega načrta so opredeljeni v četrtem odstavku 1. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov;
-  določeni uporabniki enotnega kontnega načrta so opredeljeni v petem odstavku 1. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov.
II. VSEBINA RAZREDOV, SKUPIN IN PODSKUPIN
Razred 0: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Konti skupine 00 - neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
3. člen
Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno odloženi stroški razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine ter druga neopredmetena sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva in neopredmetena sredstva v gradnji oziroma v izdelavi in dolgoročne aktivne časovne razmejitve.
Drugi uporabniki