Danes je 11.12.2023

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Račun

18.12.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 24 minut

4.6.15 Račun

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Definicija

Račun je listina, ki jo izda prodajalec kupcu za opravljen promet blaga ali storitev v višini prodajne vrednosti blaga oziroma storitve.

RAČUNOVODSKI VIDIK

V računovodstvu ločimo račune na dve osnovni skupini – prejete in izdane. Znotraj teh dveh skupin pa lahko imamo še ločeno na primer izdane račune davčnim zavezanec in izdane račune končnim potrošnikom, prejete račune na odloženo plačilo in prejete račune, ki so bili plačani z gotovino, itd.

Izdani račun

Izdani račun v poslovnih knjigah običajno knjižimo kot povečanje sredstev (terjatev, gotovine v blagajni, itd.) in povečanje prihodkov (iz naslova prodaje proizvodov, storitev, blaga, itd.). V primeru, da je podjetje zavezanec za DDV, pa se povečajo tudi obveznosti za obračunan DDV.

Prejeti račun

Prejeti račun v poslovnih knjigah predstavlja veliko različnih možnosti knjiženja. Običajno se sicer povečajo obveznosti do dobaviteljev ali do zaposlenih, če je šlo za nakup z gotovino. Lahko tudi do izdajateljev raznih plačilnih kartic, kar podjetja vse pogosteje koristijo. Na drugi strani pa lahko prejeti račun pomeni povečanje sredstev (osnovna sredstva, zaloge blaga in materiala) ali povečanje stroškov oziroma odhodkov.

DAVČNI VIDIK

Način izdaje računa

V skladu z 38. členom Zakona o davčnem postopku zavezanec za davek ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb.

Gotovinski računi

Oseba, ki za izdajo računa pri gotovinskem poslovanju ne uporabi računalniškega programa oziroma elektronske naprave, ki je v skladu z 38. členom Zakona o davčnem postopku, izdati račun iz vezane knjige računov, ki jo predhodno potrdi davčni organ.

Vezana knjiga računov

Vezana knjiga računov ima enkratno serijsko številko. Serijska številka vezane knjige računov je sestavljena iz identifikacijske oznake izdajatelja in zaporedne številke knjige računov. Identifikacijsko oznako pridobi izdajatelj na podlagi vloge od davčnega organa. Izdajatelj pred izdajo nove serije vezanih knjig računov davčnemu organu posreduje podatke o serijskih številkah vezanih knjig računov. Davčni organ vodi elektronsko evidenco izdanih vezanih knjig računov po posameznem izdajatelju.

Davčno potrjevanje računov

Od 01.01.2016 naprej je v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) obvezno izvajanje postopka potrjevanja računov za davčne namene pri gotovinskem poslovanju. Zavezanec mora izdajati račune z uporabo elektronske naprave za izdajo računov, ki omogoča elektronsko podpisovanje podatkov o računu in elektronsko povezavo za izmenjavo podatkov z davčnim organom (razen v primeru uporabe vezane knjige računov, kot bo opisano v nadaljevanju).

Zavezanci za davčno potrjevanje računov so vsi, ki v Republiki Sloveniji izdajajo račune, razen:

1. za dobave blaga, ki jih opravi davčni zavezanec, ki v Republiki Sloveniji nima sedeža, če skupna vrednost teh dobav ne presega 35.000 eurov;

2. za dobave telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, osebam, ki niso davčni zavezanci za DDV;

3. v primerih kontinuiranih dobav blaga in storitev naročniku, v dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro, oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, ter v telekomunikacijski dejavnosti, opravljenih na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi med dobaviteljem in naročnikom, pri čemer dobavitelj račune izdaja množično, z uporabo sistema avtomatske obdelave podatkov, ločeno od blagajniških mest, periodično v vnaprej dogovorjenih časovnih intervalih, za plačilo prek univerzalnega plačilnega naloga, ter se računi naročniku vročijo preko izvajalca poštnih storitev, po elektronski poti oziroma na drug primerljiv način, plačilo računa pa se izvrši naknadno, po izdaji takšnega računa in ni neposredno povezano s posamezno dobavo blaga oziroma storitev.

Plačilo z gotovino

Zavezanec mora za opravljeno dobavo blaga ali storitev izdati račun najpozneje, ko je dobava opravljena in prejeto plačilo z gotovino. Plačilo z gotovino je plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, drugi načini plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom in drugi podobni načini plačila. Navedeno velja tudi, če je račun delno plačan z gotovino.

Če je račun naknadno plačan z gotovino (razen računov za kontinuirane dobave), zavezanec pošlje davčnemu organu podatke o računu v