Danes je 27.7.2021

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

DDV: Storitve, zaračunane tujim naročnikom

1.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

6.4.3.1 DDV: Storitve, zaračunane tujim naročnikom

Erika Režek, davčna svetovalka

Nemalokrat se srečamo z dilemo, še posebej kadar so v igri storitve, ali je neka storitev predmet obdavčitve v Sloveniji, ali se kraj obdavčitve lahko prenese na sedež naročnika, kadar le-ta nima sedeža v Sloveniji.

Splošna pravila po ZDDV-1

Po splošnih pravilih tega zakona (1. odstavek 25. člena ZDDV-1) velja pravilo obdavčitve storitev po kraju potrošnje teh storitev. Za kraj opravljanja storitev se šteje kraj, kjer ima davčni zavezanec kot prejemnik storitev sedež svoje dejavnosti oz. ima stalno poslovno enoto oz. stalno prebivališče.

Za storitve, ki jih davčni zavezanec opravi za osebo, ki ni davčni zavezanec, ni identificiran za namene DDV (končni potrošnik), pa velja obdavčitev po sedežu izvajalca (2. odstavek 25. člena ZDDV-1).

Skladno z izvedbeno uredbo, pri določanju statusa, funkcije in kraja sedeža prejemnika, se upoštevajo dejanske razmere v trenutku obdavčljivega dogodka.

Posebnosti

Določena pravila, ki odstopajo od splošnih pravil veljajo za storitve posrednikov (26. člen ZDDV-1), storitve v zvezi z nepremičninami (27. člen ZDDV-1), opravljanje prevoza osebam, ki niso davčni zavezanci (28. člen ZDDV-1), storitve v zvezi z vstopninami za kulturne, umetnostne, športne, znanstvene, izobraževalne, zabavne ali podobne prireditve, kot so sejmi in razstave, pomožne prevozne storitve ter cenitve in dela na premičninah (29. člen ZDDV-1), restavracijske storitve ter storitve cateringa (30. člen ZDDV-1), restavracijske storitve ter storitve cateringa za potrošnjo na krovu ladij, zrakoplovov ali na vlakih (30.a člen ZDDV-1), najem prevoznih sredstev (30.b člen ZDDV-1), telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci (30.c člen ZDDV-1).

1. Storitve posrednikov: 26. člen ZDDV-1 in 55. člen ZDDV-1

Obdavčitev po kraju osnovne dobave

Za storitve, ki jih opravijo posredniki, za osebe, ki niso davčni zavezanci, velja obdavčitev po kraju opravljanja osnovne (glavne) transakcije.

Skladno z izvedbeno uredbo storitve posrednikov zajemajo tako storitve posrednikov, ki delujejo v imenu in za račun prejemnika opravljene storitve, kot tudi storitve posrednikov, ki delujejo v imenu izvajalca opravljenih storitev.

V primeru opravljanja storitev, ki se opravijo za davčnega zavezanca, se upoštevajo splošna pravila 25. člena ZDDV-1, tj. obdavčitev po sedežu naročnika teh storitev.

Posebnosti:

Po določilih 55. člena ZDDV-1, davčni zavezanec na računih za posredovanje izven Unije izhaja iz te določbe in na računu navaja, da je posredniška provizija oproščena DDV po 1. odstavku 55. člena ZDDV-1. Po tem členu velja, da so plačila DDV oproščena za storitve, ki jih opravijo posredniki, ki delujejo v imenu in za račun druge osebe, če so te storitve del transakcij iz 52. do vključno 54. člena tega zakona, ali transakcij opravljenih izven Unije.

Slovenski posrednik za italijanskega naročnika išče kupce v Sloveniji.

Obrnjeno davčno breme

Veljajo splošna določila 1. odstavka 25. člena ZDDV-1, tj. obdavčitev po sedežu naročnika storitev.

Če storitev za davčnega zavezanca opravi izvajalec, ki nima sedeža v isti državi članici, velja obvezna uporaba mehanizma obrnjene davčne obveznosti.

Skladno z izvedbeno uredbo je potrebno status prejemnika storitve preverjati.

V ta namen mora davčni zavezanec, identificiran za DDV, predložiti rekapitulacijsko poročilo o davčnih zavezancih, ki so identificirani v drugih državah članicah in o davčnih zavezancih in pravnih osebah, ki niso davčni zavezanci in so identificirani za namene DDV, za katere velja prenos davčne obveznosti na prejemnika storitve.

Posredovanje v državi naročnika storitev

Kaj pa v primeru, da slovenski posrednik za italijanskega naročnika išče kupce v Italiji? Posredovanje je opravljeno v isti državi, kjer ima sedež naročnik teh storitev.

Prav tako veljajo splošna pravila 1. odstavka 25. člena ZDDV-1. Skladno s temi določbami, se slovenskemu davčnemu zavezancu ni potrebno identificirati v državi članici, če bo tam opravljal storitve za drugega davčnega zavezanca.

Posredovanje v tretjih državah

Imamo lahko tudi primer, ko slovenski posrednik za italijanskega naročnika išče kupce v tretjih državah.

Veljajo splošna pravila 1. odstavka 25. člena ZDDV-1.

Za storitve posredovanja zunaj Unije v ZDDV-1 velja posebna določba (55. člen), po kateri so te storitve oproščene plačila DDV. Slovenski posrednik se tako za storitve posredovanja, ki jih zaračuna italijanskemu naročniku, lahko sklicuje tudi na oprostitev po 55. členu ZDDV-1, v kolikor je storitev povezana z izvozom blaga.

Slovenski kupec z ID številko kupuje avtomobile od dobavitelja iz San Marina in avtomobile prodaja v Italijo. Kupec iz Slovenije in njegov dobavitelj iz San Marina sta sklenila pogodbo, da bo dobavitelj kupcu za vsak prodani avtomobil na italijanskem trgu zaračunal dogovorjeno provizijo.

Republika San Mario je sestavni del carinskega območja Unije, vendar hkrati ni del davčnega (DDV) območja Italije oziroma davčnega območja Unije. Za poslovanje z Republiko San Marino veljajo pravila, ki jih ZDDV-1 določa za poslovanje s “tretjimi ozemlji“ in “tretjimi državami“, konkretno členi 50 do 52.

V konkretnem primeru ne gre za dobavo blaga na ozemlje tretje države, pač pa za dobavo blaga iz tretjega ozemlja oz. iz tretje države v državo članico, oz. za storitve posredovanja v zvezi s tako opravljenim prometom.

Potrebno je vedeti, kdo bo uvoznik avtomobilov v Italiji, ali slovenski davčni zavezanec ali končni kupec avtomobila v Italiji. Ne glede na to, je po našem mnenju tako opravljen promet predmet carinskih postopkov v Italiji.

Račun za provizijo bo izdal dobavitelj s sedežem v San Marinu, zato bo svojo provizijo obdavčil skladno z določili, ki veljajo v tej državi. Po našem mnenju bo (je) provizija vključena v davčno osnovo pri uvozu avtomobila v Italijo, zato se kot taka ne obdavčuje posebej.

V kolikor bo tako slovenski davčni zavezanec prejel račun dobavitelja iz San Marina za provizijo, povezano s prodajo avtomobilov, ta provizija ni predmet slovenskega DDV (je neobdavčljiva v Sloveniji).

Tudi uvozni dokument, v kolikor se glasi na slovenskega davčnega zavezanca (uvoz avtomobilov v Italijo), ni predmet slovenskega DDV. Na tem dokumentu so zaračunane italijanske dajatve (IVA) in si tako DDV lahko poračuna le davčni zavezanec, ki ima v Italiji ID za namene DDV.

2. Storitve povezane z nepremičnino: 27. člen ZDDV-1

Pomembna lega nepremičnine

Kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami, vključno s storitvami strokovnjakov in nepremičninskih posrednikov, nastanitvijo v hotelih ali podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju, dodeljevanjem pravic do uporabe nepremičnin in storitvami za pripravo in koordinacijo gradbenih del, kot so storitve arhitektov in podjetij, ki zagotavljajo nadzor na kraju samem, je kraj, kjer se nepremičnina nahaja (status naročnika ni pomemben).

Skladno s pogodbo o posredovanju, se norveški posrednik zaveže, da bo iskal in si prizadeval najti in spraviti v stik s slovenskim naročnikom potencialne financerje projekta nepremičnine v Sloveniji.

Posrednik se zaveže, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročnikom osebo, ki se bo z njim pogajala za financiranje nakupa zemljišča. Za to mu pripada določeno plačilo (provizija).

Posredovanje nepremičnin

27. člen ZDDV-1 opredeljuje storitve, povezane z nepremičnino. Med te storitve spadajo tudi storitve nepremičninskih posrednikov. Tako opravljene storitve so obdavčene po legi nepremičnine.

  • Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1042/2013 z dne 7. oktobra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede kraja opravljanja storitev

S 1. 1. 2017 smo v Sloveniji pričeli obvezno uporabljati spremembe izvedbene uredbe, ki se tičejo storitev, povezanih z nepremičninami: členi 13b, 31a in 31b, kot sledi:

Člen 13.b: za namene uporabe Direktive 2006/112/ES se za ‚nepremičnino‚ šteje:

  1. vsak posamezni del zemljišča na površju ali pod njim, na katerem se lahko vzpostavi lastninska pravica in posest;
  2. vsaka zgradba ali konstrukcija, pritrjena na tla ali v tleh nad morsko gladino ali pod njo, ki je ni mogoče zlahka razstaviti ali odstraniti;
  3. vsak predmet, ki je vgrajen in je sestavni del zgradbe ali konstrukcije in brez katerega zgradba ali konstrukcija ni popolna, na primer vrata, okna, strehe, stopnišča in dvigala;
  4. vsak predmet, oprema ali stroj, ki je stalno vgrajen v zgradbi ali konstrukciji in ga ni mogoče odstraniti brez uničenja ali spremembe zgradbe ali konstrukcije.

Opravljanje storitev, povezanih z nepremičninami - člen 31.a

1. Storitve, povezane z nepremičninami, iz člena 47 Direktive 2006/112/ES vključujejo samo tiste storitve, ki so dovolj neposredno povezane z zadevno nepremičnino. Storitve se