Danes je 25.6.2022

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Okoljske dajatve

17.6.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

4.5.14 Okoljske dajatve

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Definicija

Okoljska dajatev je finančna obremenitev, ki so jo dolžni plačevati vsi, ki se po predpisih štejejo, da obremenjujejo okolje. Finančna obremenitev iz naslova okoljskih dajatev za zavezance praviloma ni velika, saj je namen uredb o okoljskih dajatvah tudi statistično spremljanje obremenjevanja in onesnaževanja okolja in ne le pobiranje dajatve. Za zavezance, ki so dolžni plačevati okoljske dajatve, je pomembno, da spoštujejo pravila obračunavanja dajatev, saj so sankcije za ne obračunavanje oziroma za ne oddajanje obračunov precej ostre.

Okoljske dajatve so predpisane z uredbami na osnovi 172-174. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Ta zakon določa, da je oseba, ki povzroča onesnaževanje okolja z emisijami, oseba, ki neposredno ali posredno povzroča onesnaževanje okolja z odpadki, ali oseba, ki proizvaja ali uporablja ali daje na trg surovine, polizdelke ali proizvode, ki vsebujejo okolju škodljive snovi (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj onesnaževanja) dolžna plačevati okoljske dajatve. Okoljske dajatve so prihodek proračuna države ali občine. Velikost dajatev je enaka mejnim stroškom onesnaževanja, izvajanje vseh uredb o okoljskih dajatvah nadzoruje Finančna uprava Republike Slovenije (Furs).

V Sloveniji obračun okoljskih dajatev urejajo naslednje uredbe:

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Ul. RS 32/06 in njene spremembe), 1313/2006 Ur.l.RS,

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, 4190/2018 Ur.l.RS

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin (Ul. RS 122/07 in njene spremembe), 6166/2007 Ur.l.RS

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Ul. RS 53/05 in njene spremembe), 2224/2005 Ur.l.RS

Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Ul. RS 32/06), 1312/2006 Ur.l.RS

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Ul. RS 14/14), 435/2014 Ur.l.RS

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ul. RS 80/12 in njene spremembe), 3131/2012 Ur.l.RS

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ul. RS 48/18), 2519/2018 Ur.l.RS.

Okoljske dajatve se plačujejo na Prehodni carinski podračun – proračun države št. 01100-9991000033, ki je namenjen plačevanju prihodkov, ki pripadajo državnemu proračunu.

Za identifikacijo plačila je ključna referenca prejemnika, pri kateri mora zavezanec za plačilo okoljske dajatve pri plačevanju navesti podatke, ki so predvideni po modelu 19 in sicer SI19 P1-P2. (P1 je davčna številka zavezanca dolžine 8 znakov in P2 šifra okoljske dajatve, ki jo najdete na spletni strani FURS).

V nekaterih primerih lahko zavezanci že plačano okoljsko dajatev dobijo tudi povrnjeno, če izpolnjujejo za to predpisane pogoje, ki so običajno iznos blaga oziroma