Danes je 6.12.2021

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Lizing

24.1.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

4.4.22 Lizing

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Definicija

Lizing ali najem je oblika financiranja nakupa oziroma najema, običajno sredstev večjih vrednosti, ki kupcu omogoča, da plačuje za sredstvo v obrokih na določeno obdobje.

Vrste lizinga

Poznamo dve vrsti lizinga, in sicer finančni in poslovni lizing oziroma najem. Bistvena razlika med njima je, da v primeru finančnega najema izkazuje najemojemalec predmet najema med svojimi osnovnimi sredstvi in ob plačilu zadnjega obroka postane tudi lastnik tega sredstva, pri poslovnem najemu pa gre dejansko za mesečne stroške najema, ob poteku pogodbe pa najemojemalec predmet najema vrne najemodajalcu. Pravilna opredelitev vrste najema je z računovodskega in davčnega vidika zelo pomembna.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Finančni najem

Slovenski računovodski standardi opredeljujejo finančni najem kot najem, pri katerem se pomembna tveganja in pomembne koristi, povezani z lastništvom nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom, prenesejo na najemnika. Lastninska pravica lahko preide na najemnika ali pa tudi ne. Takega najema praviloma ni mogoče enostransko razveljaviti. Najemodajalcu zagotavlja povrnitev naložbe v najem in še dobiček. O finančnem najemu praviloma govorimo, če je izpolnjen eden izmed sledečih pogojev:

- na koncu najema se lastništvo nad sredstvom prenese na najemnika; šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če to nedvoumno izhaja iz najemne pogodbe;

- najemnik ima možnost kupiti sredstvo po ceni, ki naj bi bila po pričakovanju precej nižja od poštene vrednosti na dan, ko to možnost lahko izrabi, na začetku najema pa je precej gotovo, da bo najemnik to možnost izrabil;

- trajanje najema se ujema z večjim delom dobe koristnosti sredstva, na koncu pa se lastništvo prenese ali ne;

- na začetku najema je sedanja vrednost najmanjše vsote najemnin enaka najmanj pošteni vrednosti najetega sredstva;

- najeto sredstvo je tako posebne narave, da ga lahko brez večjih sprememb uporablja samo najemnik.

Znaki okoliščin, ki posamič ali skupaj vodijo do uvrstitve najema med finančne najeme, so tudi:

- če najemnik lahko odpove najem, najemodajalčeve izgube zaradi odpovedi bremenijo najemnika;

- dobički ali izgube zaradi spreminjanja poštene preostale vrednosti pripadajo najemniku in

- najemnik lahko podaljša najem v naslednje obdobje za najemnino, ki je bistveno manjša od tržne.

Pripoznavanje prihodkov pri najemodajalcih iz naslova finančnih najemov mora biti zasnovano tako, da odseva stalno obdobno stopnjo donosnosti čiste najemodajalčeve naložbe v finančni najem. Najemodajalec si prizadeva prihodke dosledno in preudarno razporediti na celotno dobo trajanja najema. Razporeditev prihodkov je zasnovana na metodi, ki kaže stalni obdobni donos na najemodajalčevo čisto naložbo v finančni najem.

Poslovni najem

Vsi najemni, ki niso finančni, so poslovni. Pri njem izkazuje najemodajalec v najem dana sredstva še naprej kot svoja opredmetena osnovna sredstva, najemnine pa kot poslovne prihodke. Najem nepremičnin (predvsem zemljišč in zgradb) se uvršča med poslovne ali finančne najeme na enak način kot najemi drugih sredstev.

Pri poslovnih najemih se najemnine (brez stroškov storitev, na primer zavarovanja in vzdrževanja) pripoznajo kot odhodek po enakomerni časovni metodi, razen če kaka druga dosledna podlaga bolj ustreza časovni razporeditvi uporabnikovih koristi.

Prihodki od najemnin pri najemodajalcih se morajo pri poslovnih najemih pripoznavati med poslovnimi prihodki enakomerno med trajanjem najema, tudi če se plačila ne prejemajo na tej
podlagi.

Amortizacija

Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev, vzetih v finančni najem, mora biti usklajeno z amortiziranjem drugih podobnih opredmetenih osnovnih sredstev. Če ni utemeljenega zagotovila, da bo najemnik prevzel lastništvo do konca trajanja finančnega najema, je treba takšno opredmeteno osnovno sredstvo povsem amortizirati bodisi med trajanjem finančnega najema bodisi v dobi njegove koristnosti, in sicer v tistem obdobju, ki je krajše. Stroški amortizacije s finančnim najemom pridobljenih opredmetenih osnovnih sredstev se obračunavajo posebej.

Lizing kot strošek

Pravilna razvrstitev najema je zelo pomembna za najemojemalca, saj je od tega odvisno pravilno evidentiranje stroškov v zvezi z nabavljenim sredstvom. V primeru finančnega najema predstavljajo strošek obresti (odhodki financiranja) in amortizacija (skupina 43), v primeru poslovnega najema pa gre za stroške najemnin, ki jih evidentiramo v skupini 41 (stroški storitev).

Knjiženje pri najemodajalcu

Najemodajalec v primeru poslovnega najema izkaže dano nepremičnino kot naložbeno nepremičnino, dano premično sredstvo pa kot opredmeteno osnovno sredstvo. Če gre za finančni