Danes je 15.7.2020

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Lastni deleži

9.3.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

4.4.18 Lastni deleži

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Definicija

Družba z omejeno odgovornostjo lahko po 500. členu ZGD-1 odkupuje lastne deleže. Zakon določa, da lahko družba odplačno pridobi lastne poslovne deleže, za katere so bili vložki vplačani v celoti, vendar jih ne sme plačati, dokler ne oblikuje rezerv za lastne poslovne deleže po petem odstavku 64. člena ZGD-1.

Vsebinsko gre za odkup dela kapitala (deleže), ki ga eden izmed družbenikov proda družbi in družba namesto njega postane lastnica poslovnega deleža.

Za pridobivanje lastnih poslovnih deležev veljajo tale osnovna pravila:

- družba ne more lastnih poslovnih deležev, za katere vložki niso bili v celoti plačani, niti pridobiti, niti sprejeti v zastavo,

- družbenik prodajalec mora odkup deleža najprej ponuditi v odkup ostalim družbenikom,

- o odplačni pridobitvi lastnega poslovnega deleža odloča skupščina,

- lastni deleži se izvirno vrednotijo po nabavni vrednosti, to je vrednosti, po kateri družba odkupuje lastne deleže od izstopajočih družbenikov,

- družba ne more plačati prodajalcu deleža kupnine, dokler v bilanci stanja ne oblikuje rezerv za poslovne deleže,

- rezerve za lastne poslovne deleže se oblikujejo najmanj v velikosti odkupljenih lastnih poslovnih deležev,

- družba lahko oblikuje rezerve za lastne poslovne deleže, preden pridobi lastne poslovne deleže,

- lastni poslovni deleži nimajo glasovalne pravice,

- nakup lastnega poslovnega deleža mora družba registrirati v sodnem registru,

- družba lahko lastni poslovni delež proda obstoječim ali novim družbenikom, ostane njegova lastnica ali pa zanj zmanjša osnovni kapital,

- zakonskih rezerv podjetje ne sme uporabiti za oblikovanje rezerv za lastne poslovne deleže.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Računovodsko obravnavamo odkup lastnega poslovnega deleža družbe kot odbitno postavko kapitala v skupini 92 – rezerve iz dobička. Družba mora skladno z ZGD v primeru odkupa lastnega deleža družbe oblikovati rezerve za lastne poslovne deleže, kar izkazujemo v dobro konta 921 – rezerve za lastne delnice oziroma lastne poslovne deleže, lastni delež družbe izkazujemo v breme konta 929 – pridobljene lastne delnice oziroma lastni poslovni deleži (odbitna postavka).

DAVČNI VIDIK

Družba lahko ob upoštevanju obstoječe zakonodaje pridobi lastni poslovni delež na različne načine predvidene z ZGD-1. Pri določanju davčne obveznosti pri odkupu lastnega poslovnega deleža je pomembno odgovoriti na naslednja vprašanja:

Kdo je davčni zavezanec?

Kakšna je davčna osnova?

Kakšna je davčna stopnja?

Kakšen je način obračuna in plačila davčne obveznosti ?

Način ugotavljanja davčne osnove, stopnja davka ter način obračuna in plačilo davčne obveznosti se razlikuje glede na to, kakšen status imajo družbeniki družbe, ki pridobiva lastni poslovni delež. Davčna obravnava je namreč drugačna kadar gre za lastnike fizične osebe in drugačna kadar gre za lastnike pravne osebe.

Nakup od fizičnih oseb

V primeru kadar družba odkupi lastni poslovni delež od družbenika, ki je fizična oseba, je poleg določil ZGD-1 potrebno podrobno poznavanje določil Zakona o dohodnini-2, po katerem se za odsvojitev kapitala ali dela kapitala med drugim šteje tudi prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala, izplačilo lastniškega deleža v primeru zmanjšanja lastniškega kapitala gospodarske družbe, izstopa ali izključitve ter drugi primeri izplačila lastniškega deleža izplačanega v denarju ali naravi. Za kapital se po ZDoh-2 med drugim štejejo tudi poslovni deleži v gospodarskih družbah, iz česar izhaja, da te določbe veljajo tako za klasični odkup poslovnega deleža od družbenika, kot za izplačilo lastniškega deleža družbeniku v primeru izstopa ali izključitve družbenika, pri čemer družba iz tega naslova pridobi lastni poslovni delež.

Ob tem lahko fizična oseba ustvari dobiček iz kapitala, ki je dobiček, dosežen z odsvojitvijo poslovnega deleža. Davčna osnova od dobička iz kapitala (odsvojenega poslovnega deleža v družbi) je razlika med vrednostjo ob odsvojitvi in vrednostjo ob pridobitvi (ZDoh-2 podrobno določa način in pogoje ugotavljanja vrednosti deleža ob pridobitvi in ob odsvojitvi).

Davčna stopnja od dobička iz kapitala ob odsvojitvi poslovnega deleža je 20 %, po petih letih imetništva kapitala je 15 % in po 20 letih imetništva kapitala se dohodnine od dobička iz kapitala ne plača.

Zavezanec za plačilo dohodnine od dobička iz kapitala je davčni zavezanec sam, na podlagi odločbe, ki mu jo izda davčni organ na osnovi davčne napovedi zavezanca – odsvojitelja poslovnega deleža.

Nakup od pravnih oseb

V primeru, ko lastni delež družba odkupi od pravne osebe, je z davčnega vidika potrebno podrobno poznavanje Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Pri določanju davčne osnove družbe, ki opravlja dejavnost oziroma posle v poslovni enoti ali preko nje v Sloveniji, in ki ustvari dobiček iz odsvojitve lastniških deležev v gospodarski družbi oziroma natančneje v d.o.o., se polovica tega dobička izvzame iz davčne osnove, če:

- je bil le-ta, ki