Danes je 28.7.2021

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Kraj pridobitve blaga znotraj Unije

9.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

6.4.2 Kraj pridobitve blaga znotraj Unije

Erika Režek, davčna svetovalka

Osnovno pravilo obdavčitve po kraju, kjer se blago nahaja, ko se konča odpošiljanje ali prevoz osebi, ki ga je pridobila.

Izjema: Obrnjeno davčno breme, v kolikor je pridobitelj ID zavezanec za namene DDV v drugi državi članici.

V kolikor pridobitelj dokaže, da je bila pridobitev blaga predmet DDV v drugi državi članici in je za to blago po ZDDV-1 plačnik DDV pridobitelj blaga, se davčna osnova za obračun DDV zmanjša za plačani DDV v drugi državi članici.

Slovenski davčni zavezanec opravi pridobitev blaga v višini 1.000 evrov. Za tako prejeto blago mu avstrijski dobavitelj zaračuna 20% MwSt, skupaj tako račun znaša 1.200 evrov. Ker se kot plačnik DDV smatra pridobitelj blaga v Sloveniji, ta obračuna DDV od osnove 1.000 evrov.

Skladno z izvedbeno uredbo mora biti pravica vsake države članice pridobitve, da se blago obdavči v tej državi, ne glede na to, kako se taka transakcija obravnava v državi odpošiljanja blaga.

Država članica, v kateri se odpošiljanje ali prevoz blaga konča in v kateri se opravi pridobitev blaga znotraj Unije, izvede obdavčitev, ne glede na DDV obravnavo transakcij, v državi članici, v kateri se odpošiljanje ali prevoz blaga začne. Skladno z izvedbeno uredbo je tako v državi, kjer se prevoz konča, popolna pravica do obdavčitve.

Kakršen koli zahtevek dobavitelja blaga za popravek DDV, ki ga je zaračunal in ga prijavil v državi članici, v kateri se odpošiljanje ali prevoz blaga začne, se v tej državi članici obravnava v skladu z njenimi nacionalnimi pravili.

Pridobitev blaga znotraj Unije

Pridobitev blaga znotraj Unije (11. člen ZDDV-1) pomeni pridobitev pravice razpolaganja na premičninah, kot da bi bil pridobitelj lastnik, ki jih pridobitelju odpošlje ali odpelje v Slovenijo iz druge države članice prodajalec, ali sam pridobitelj ali druga oseba za račun enega od njiju.

Pogoji za obdavčitev v RS

Da je pridobljeno blago obdavčeno v Sloveniji, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- prodajalec je davčni zavezanec z ID številko za namene DDV v drugi državi članici,

- promet je opravljen za plačilo ali se šteje, da je opravljen za plačilo,

- blago je pridobljeno na ozemlju Slovenije,

- prejemnik je davčni zavezanec z ID številko za namene DDV v Sloveniji.

Davčni zavezanec tako odpremo blaga ustrezno evidentira v svojem knjigovodstvu.

Blago, ki je preneseno v drugo državo članico, se v državi odhoda obravnava kot dobava blaga, v državi članici prihoda pa se šteje za pridobitev blaga v Uniji.

Začasne transakcije

V primeru izjem, to velja za t.i. začasne transakcije, pa se takšen prenos v državi odhoda ne šteje za dobavo, v državi prihoda pa ne za pridobitev blaga, zato se od takšnih prenosov blaga DDV ne obračunava.

Primer obdavčitve, kadar ni prenosa blaga v drugo državo članico (9. člen ZDDV-1, točka f, g in h)

Stroj, kupljen v eni državi članici in instaliran v drugi državi članici s strani dobavitelja (dobavitelj plača DDV v državi, kjer stroj instalira) – ni prenosa blaga.

Blago je poslano v drugo državo na razstavo na sejmu (blago bo vrnjeno) – ni prenosa blaga.

Davčni zavezanec odpošlje blago v drugo državo članico na popravilo – ni prenosa blaga. (pogojeno z vračilom blaga).

Davčni zavezanec odpošlje orodje v drugo državo članico za uporabo pri proizvodnji končnih izdelkov (začasna raba za obdobje krajše od 24 mesecev) – ni prenosa blaga.

Prenos blaga iz Slovenije v drugo državo članico za namene cenitve blaga, če se blago po cenitvi vrne temu davčnemu zavezancu v Slovenijo, za katerega je bila cenitev opravljena – ni prenosa blaga.

Za izvajanje teh določb je davčni zavezanec dolžan upoštevati določbe 85. člena ZDDV-1 (splošne obveznosti). Po tej določbi, 2. odst., mora vsak davčni zavezanec voditi evidenco o blagu, ki ga je odposlal ali odpeljal sam ali druga oseba za njegov račun z ozemlja Slovenije v drugo državo članico za namene transakcij iz točk f, g in h drugega odstavka 9. člena tega zakona.

Ta določba še navaja, da mora prav tako vsak davčni zavezanec v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogočijo identifikacijo blaga, ki mu ga odpošlje iz druge države članice davčni zavezanec, identificiran za DDV v tej drugi državi članici ali druga oseba za njegov račun, v zvezi s katerim je bila opravljena cenitev ali delo na tem blagu.Kakšne morajo biti te evidence, podrobneje naštevata 149. in 150. člen Pravilnika o izvajanju ZDDV-1.

Posebna evidenca blaga iz drugega odstavka 85. člena ZDDV-1mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedno številko vpisa;

- številko in datum listine;

- zbirno vrednost blaga v eurih z listine;

- količino blaga, navedenega v listini;

- kratek opis blaga;

- vrsto transakcije iz drugega odstavka 9. člena ZDDV-1 (v primeru točke f in g), vrsto opravljene storitve, v primeru točke h pa namen začasne rabe blaga, kot na primer sejem, razstava ipd.;

- namembna država članica, v katero je blago odpeljano oziroma odposlano;

- datum odpošiljanja blaga;

- datum dejanskega prejema blaga, ko se blago vrne v Slovenijo, ali datum prodaje

- blaga, če se blago ne vrne v Slovenijo;

- količina blaga in kratek opis blaga, ki se ne vrne v Slovenijo.

Če se blago iz prve namembne države članice pošlje neposredno v drugo namembno državo članico in so še vedno izpolnjeni pogoji iz točke f, g in h 2. odstavka 9. člena ZDDV-1, mora davčni zavezanec tako transakcijo evidentirati posebej.

Posebne evidence v skladu s 3. odstavkom 85. člena ZDDV-1

Davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti zlasti naslednje podatke:

- količino in vrednost prejetega blaga;

- kratek opis blaga (vrsta premičnine);

- vrsto opravljene storitve (cenitev premičnine ali vrsta storitve, ki se opravlja na premičnini);

- ime in sedež oziroma stalno oziroma običajno prebivališče naročnika storitve;

- identifikacijsko številko za DDV naročnika storitve;

- datum prejema blaga iz države članice naročnika storitve;

- datum vračila blaga po opravljeni storitvi;

- količina blaga, ki ni bilo vrnjena naročniku;

- opis blaga, ki ni bilo vrnjeno naročniku.

Slovenski davčni zavezanec ima na ozemlju Italije agenta, ki prodaja blago v njegovem imenu za njegov račun. V ta namen slovenski davčni zavezanec odpošlje svoje blago, kot “razstavni eksponat“ začasno za dobo 24 mesecev, da si lahko eventualni italijanski kupci blago tudi ogledajo in ga preizkusijo.

Agent lastnih zalog nima, za svoje storitve mu slovenski davčni zavezanec priznava le posredniško provizijo.

Slovenskega davčnega zavezanca zanima, kaj v primeru, da poteče rok 24 mesecev, tako, da se blago ne vrne v Slovenijo in ostane v Italiji.

Glede na določila h) točke 2. odst. 9. člena ZDDV-1, je začasna raba blaga v drugi državi članici omejena na obdobje 24 mesecev. Davčni zavezanec mora tako poskrbeti, da se razstavni eksponat pred potekom tega roka pripelje v Slovenijo. Tako dobavo mora tudi ustrezno evidentirati v posebni evidenci, ki jo vodi skladno z določili 149. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (datum prejema blaga, količino in opis blaga).

V kolikor bo davčni zavezanec to isto blago ponovno začasno poslal v Italijo, je dolžan to transakcijo ponovno tudi evidentirati v tej evidenci.

V primeru, da pa bo razstavni eksponat ostal v Italiji, se po 9. členu ZDDV-1 šteje, da je bilo blago preneseno v drugo državo članico. Pri tem se nam poraja vprašanje, ker slovenski davčni zavezanec v Italiji ne razpolaga z ID za namene DDV, ali se taka transakcija lahko šteje kot oproščena dobava v EU, 46. člen ZDDV-1.

Za odgovor na to vprašanje pa je vsekakor pomembno, kakšen status ima agent, ki v Italiji opravlja transakcije v imenu in za račun slovenskega davčnega zavezanca. Ali lahko slovenski davčni zavezanec opravi dobavo blaga kar temu agentu, ki v Italiji zgolj opravlja posredniške storitve?

Situacija je vprašljiva prav z vidika obravnavanja tako vrstnih transakcij.