Danes je 29.1.2022

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

DDV: Pravna podlaga

1.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

6.1 DDV: Pravna podlaga

Erika Režek, davčna svetovalka

V pričujočem članku so obrazložene vse spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), od novele ZDDV-1A do nedavne novele ZDDV-1L. Članek prav tako vsebuje seznam podzakonskih aktov in drugih predpisov, ki vplivajo na sam Zakon o davku na dodano vrednost.

Novela ZDDV-1L

V Uradnem listu RS št. 72/19, z dne 4.12.2019, je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L), ki začne veljati 1. 1. 2020, ki kot tak uvaja posebno nižjo stopnjo DDV v višini 5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge IV k temu zakonu.

ZDDV-1K uvaja nižjo stopnjo DDV za elektronsko dobavljene publikacije, ZDDV-1L pa posebno nižjo stopnjo DDV, v višini 5 %, ki od 1. 1. 2020 dalje velja tako za tiskane kot za elektronske publikacije.

Novela ZDDV-1K

V Uradnem listu RS št. 59/19, z dne 4. 10. 2019, je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K), ki je začel veljati petnajsti dan po objavi, tj. 19. 10. 2019, uporabljati pa se začne 1. 1. 2020, razen nekaterih določb, ki se uporabljajo od dneva uveljavitve tega zakona. Zaradi preprečitve pravne praznine je do vključno 31. 12. 2019 podaljšana uporaba do 31. 12. 2019 veljavnih določb ZDDV-1, ki se spreminjajo z ZDDV-1K.

Z ZDDV-1K se ne posega v obstoječa temeljna načela veljavnega ZDDV-1.

V splošnem je ZDDV-1 usklajen z zakonodajo Evropske unije, predvsem z Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in njenimi dopolnitvami in spremembami.

Glavni namen Direktive 2006/112/ES je določiti skupna pravila obdavčevanja prometa blaga in storitev z DDV, kar pomaga pri oblikovanju enotnega poslovnega okolja v celotni EU. Pravila, vključena v Direktivo 2006/112/ES, morajo biti prenesena v nacionalne zakonodaje, hkrati pa se z njenimi dopolnitvami in spremembami postopno odpravljajo pomanjkljivosti obstoječega sistema, s čimer se tudi odpravljajo administrativne ovire pri poslovanju na enotnem notranjem trgu in omejujejo možnosti za izogibanje plačevanju DDV v trgovini med državami članicami oziroma odpravljajo primeri morebitnega dvakratnega zaračunavanja DDV v dveh ali več državah članicah za isto transakcijo. Sistem DDV v EU se postopno dopolnjuje in izpopolnjuje v soglasju med vsemi državami članicami in Evropsko komisijo, upoštevaje tudi mednarodne trende razvoja posredne obdavčitve. Čeprav je končni cilj Evropske komisije oblikovati končni sistem DDV, ki bo temeljil na obdavčitvi glede na načelo namembnega kraja (destinacije), bo trajalo še dalj časa, da se oblikuje ta končni sistem DDV, v vmesnem času pa je z dopolnitvami obstoječega sistema treba odpravljati ugotovljene pomanjkljivosti, zaradi katerih nastajajo ovire pri poslovanju med državami članicami in visoki stroški spoštovanja pravil DDV pri davčnih zavezancih, hkrati pa na letni ravni nastajajo velike izgube za države članice zaradi neobračunanega DDV.

Sveženj sprememb zakonodaje o DDV, ki ga je Evropska komisija predložila v obravnavo v oktobru 2017, obravnava štiri področja, glede katerih je bilo doseženo politično soglasje, da jih je treba čim prej urediti, in sicer:

  • treba je uvesti take spremembe Direktive 2006/112/ES, da bo ustrezna predložitev identifikacijske številke za DDV postala vsebinski in ne le formalni pogoj za uveljavljanje oprostitve pri dobavah blaga v drugo državo članico,

  • potrebno je poenotenje pravil za obdavčevanje zaporednih dobav v skladu z uveljavljeno sodno prakso Sodišča EU,

  • potrebno je poenotenje in poenostavitev pravil obdavčevanja pri prenosu blaga iz ene države v drugo zaradi skladiščenja na odpoklic in

  • treba je določiti skupne kriterije za dokazovanje dobave v drugo državo članico. (Vir: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10203)

Za ureditev prvih treh vprašanj je bila sprejeta Direktiva Sveta (EU) 2018/1910 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost za obdavčevanje trgovine med državami članicami, četrto vprašanje pa se ureja ločeno v Izvedbeni uredbi Sveta (EU) 2018/1912 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede nekaterih oprostitev za transakcije znotraj Skupnosti. Izvedbena Uredba 2018/1912/EU se uporablja neposredno in kot taka ni prenesena v ZDDV-1K, je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

Konec leta 2018 sta bili uveljavljeni še dve direktivi, in sicer:

  • Direktiva Sveta (EU) 2018/1713 z dne 6. novembra 2018, ki spreminja Direktivo 2006/112/ES glede stopenj DDV, ki se uporabijo za knjige, časopise in periodične publikacije, v nadaljevanju Direktiva 2018/1713/EU. Ta direktiva omogoča državam članicam, da se odločijo uporabiti nižjo stopnjo DDV tudi za elektronsko dobavljene časopise, knjige in periodične publikacije, kar doslej ni bilo dopustno. Odločitev o uporabi splošne ali znižane stopnje je prepuščena državam članicam in predlagatelj zakona ocenjuje, da bi bilo v Sloveniji primerno izenačiti davčno obravnavo tiskanih in elektronskih publikacij;

  • Direktiva Sveta (EU) 2018/2057 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave blaga in storitev nad določenim pragom. Ta direktiva omogoča državam članicam, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in imajo zelo visoko stopnjo zlorab v sistemu DDV, da določen čas uporabljajo splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti. Slovenija pogojev za uporabo tega mehanizma ne izpolnjuje, zato se prenosa te direktive ne predlaga. 

Februarju 2019 je bila sprejeta tudi Direktiva Sveta (EU) 2019/475 z dne 18. februarja 2019 o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES glede vključitve italijanske občine Campione d'Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije in v ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES, v nadaljevanju Direktiva 2019/475/EU, ki še ni prenesena v slovensko zakonodajo, mora pa biti zaradi pravilne in enotne določitve območja uporabe pravil EU o DDV.

ZDDV-1K uvaja tudi spremembe in dopolnitve na področju prenove kazenskih določb. S prenovo kazenskih določb se sledi načelu enake obravnave zavezancev, z večjo določnostjo kazenskih določb pa se povečuje njihova pravna varnost. S poenotenjem razponov zagroženih sankcij in drugimi spremembami se želi zagotoviti enakopravna obravnava davčnih zavezancev – storilcev davčnih prekrškov in njihovih odgovornih oseb po različnih davčnih predpisih. Dejanska višina izrečene globe mora