Danes je 29.1.2022

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

DDV: Pravna podlaga

1.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

6.1 DDV: Pravna podlaga

Erika Režek, davčna svetovalka

V pričujočem članku so obrazložene vse spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), od novele ZDDV-1A do nedavne novele ZDDV-1J. Članek prav tako vsebuje seznam podzakonskih aktov in drugih predpisov, ki vplivajo na sam Zakon o davku na dodano vrednost.

Novela ZDDV-1J

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (novela ZDDV-1J) je bil objavljen v Ur.l. RS št. 77/18, dne 30. 11. 2018.

Spremembe in dopolnitve so povezane s prenašanjem EU direktiv v slovenski pravni red in sicer se v slovenski pravni red prenašajo sledeče direktive:

 • Direktiva Sveta (EU) 2016/1065 z dne 27. junija 2016 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede obravnave kuponov, ki velja od 1. 1. 2019 dalje,

 • del določb Direktive Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES, prav tako z veljavo 1. 1. 2019 in

 • Direktiva 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, ki jih je potrebno prenesti do 1. 1. 2021.

Poleg obveznih sprememb in dopolnitev ZDDV-1, novela ZDDV-1 zmanjšuje še nekatere administrativne obremenitve davčnih zavezancev do davčnega organa, kot sledi:

 1. predložitev izjave po 45. členu ZDDV-1 o izbiri obdavčitve transakcije z nepremičninami,
 2. priglasitev izbire za obdavčitev investicijskega zlata,
 3. prijava obračunavanja po posebni ureditvi za obdavčljive preprodajalce,
 4. napoved za določitev začasnega odbitnega deleža za davčne zavezance, ki v preteklem letu niso imeli transakcij ali če so bile transakcije v znesku neznatne, in priglasitev ločenih odbitnih deležev po posameznem področju dejavnosti.

Z novelo ZDDV-1 se spreminja še ureditev v zvezi z določitvijo obrestne mere v primeru samoprijave davčnega zavezanca, ki nastane zaradi popravljanja napak v obračunu DDV in zaradi naknadne predložitve obračuna DDV. Sprememba je posledica uskladitve z novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J), ki se uporablja od 1. 1. 2017 dalje.

Spremembe prinašajo tudi podaljšanje veljavnost sektorskega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, kot je trenutno določen rok v ZDDV-1 (namesto do 31. 12. 2018, do 30. 6. 2022).

Novela ZDDV-1I

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (novela ZDDV-1I) je bil objavljen v Ur.l. RS št. 90/15 dne 27. 11. 2015.

Namen te novele je poenostavitev administrativnih obveznosti davčnih zavezancev (poenostavitev postopkov izpolnjevanja davčnih obveznosti), in sicer s poenostavitvijo obračunavanja in načina plačevanja DDV pri uvozu tako, da se DDV pri uvozu blaga s strani davčnega zavezanca v Republiki Sloveniji obračuna preko obračuna DDV oz. na podlagi samoobdavčitve in ne s carinsko deklaracijo kot uvozna dajatev neposredno ob uvozu blaga. Ta ukrep predstavlja prednost za prejemnike blaga, ker jim ni potrebno financirati uvoznega DDV.

Davčni zavezanec DDV od uvoza blaga obračuna in ga hkrati uveljavlja kot odbitek DDV v istem davčnem obračunu (v obrazcu DDV ga izkaže hkrati kot obveznost za plačilo DDV in na drugi strani kot odbitni (vstopni DDV) – nevtralni efekt).

Nova ureditev velja za uvoženo blago, za katero je obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016.

Zakaj spremembe in dopolnitve ZDDV-1I

Direktiva Sveta 2006/112 omogoča državam članicam uporabo odloženega plačila DDV pri uvozu. Po 211. členu te direktive so podrobnosti plačila DDV pri uvozu blaga v pristojnosti posameznih držav članic. Države članice v nacionalni zakonodaji lahko določijo, da se DDV, ki bi ga davčni zavezanci morali plačati v trenutku uvoza, lahko kot tak izkaže le v obračunu DDV in je tako DDV od uvoza blaga nevtralen – ni zalaganja sredstev za dejansko plačilo uvoznega DDV.

Novela ZDDV-1H

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (novela ZDDV-1H) je bil objavljen v Ur.l. RS št. 86/14 dne 1. 12. 2014.

Namen te novele je prenesti v slovenski pravni red zadnji del določb

 • Direktive Sveta 2008/8/ES z dne 12. februarja 2008 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede kraja opravljanja storitev, ki morajo biti uveljavljene 1. januarja 2015, ki določa:

a) posebna pravila glede kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega in televizijskega oddajanja (v nadaljnjem besedilu: storitve oddajanja) in elektronskih storitev, ki so opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci TER

b) posebno ureditev za davčne zavezance, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci.

 • opcijski del določbe Direktive Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici,

 • del določb Direktive Sveta 2013/43/EU z dne 22. julija 2013 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo določenega blaga in storitev, dovzetnih za goljufije, ki so začele veljati 15. avgusta so opcijske za državo članico, z veljavnostjo do 31. decembra 2018, in

 • določbe Direktive Sveta 2013/61/EU, ki jo morajo države članice uveljaviti z učinkom od 1. januarja 2014.

Zakaj spremembe in dopolnitve ZDDV-1H

Direktiva Sveta 2008/8/ES, ki je uveljavila nova pravila glede kraja opravljanja storitev, je bila večinoma prenesena v slovenski pravni red z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1B (Uradni list RS, št. 85/09), v delu, ki določa kraj opravljanja storitev s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja,