Danes je 28.7.2021

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

DDV: Pravna podlaga

14.7.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

6.1 DDV: Pravna podlaga

Erika Režek, davčna svetovalka

V pričujočem članku so obrazložene vse spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), od novele ZDDV-1A do novele ZDDV-1L. Članek prav tako vsebuje seznam podzakonskih aktov in drugih predpisov, ki vplivajo na sam Zakon o davku na dodano vrednost.

Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (Ur.l. RS št.102/21 z dne 29.6.2021), ki je začel veljati 1.7.2021

Ta pravilnik prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost kot je spremenjena z Direktivo Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo v delu, ki se začne uporabljati s 1. julijem 2021, Direktivo Sveta (EU) 2018/1910 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost za obdavčevanje trgovine med državami članicami, in sicer v zvezi s pravili za zaporedne dobave, ki se ne smejo uporabiti za dobave blaga, ki jih davčni zavezanec omogoča z uporabo elektronskega vmesnika in Direktivo Sveta (EU) 2019/1995 z dne 21. novembra 2019 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga.

S tem pravilnikom se podrobneje ureja izvajanje Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2019/2026 z dne 21. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 v zvezi z dobavo blaga ali opravljanjem storitev, ki jih omogočajo elektronski vmesniki, in posebnimi ureditvami za davčne zavezance, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, ter prodajajo blago na daljavo in opravljajo nekatere domače dobave blaga in je pri izvajanju ZDDV-1 v celoti zavezujoča.

Ne glede na določbe Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19), in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18, 77/19 in 58/21), se za namene izvajanja predpisov določajo nekatere obveznosti, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo.

S 1.7.2021 je začel veljati tudi Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost, s katerim se ukinja prag oprostitve plačila DDV za uvozne pošiljke v vrednosti pod 22 EUR.

Vezano na spremenjena določila pravil o DDV za posebne ureditve VEM je uporabljeno gradivo Komisije EU (opomba 1), Pojasnila o pravilih o DDV pri e-trgovanju (Explanatory Notes on the new VAT e-commerce rules) (september 2020), Priročnik o sistemu „vse na enem mestu” za DDV(marec 2021) (Guide to the VAT OSS) (opomba 2) in gradivo FURS - Posebne ureditve VEM (OSS) - neunijska, unijska in uvozna ureditev, junij 2021 (opomba 3).

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 – ZIUPGT (Ur.l. RS 112/21, z dne 13.7.2021), ki je začel veljati 14.7.2021

Začasna oprostitev plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, od 1.5.2021 do 31. 12. 2021 velja za dobave zaščitne in medicinske opreme vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Evropske unije, iz seznama blaga, ki ga določi Vlada Republike Slovenije, potrebnega za spopadanje s posledicami epidemije COVID, ki je namenjena za brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njimi spopadajo. Blago mora biti dobavljeno državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali drugi organizaciji, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo, ali je blago dobavljeno za račun teh organov in organizacij ali blago iz druge države članice Evropske unije pridobi druga oseba za račun teh organov in organizacij.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE)

V Uradnem listu RS št. 203/20, z dne 30.12.2020, je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala eidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je začel veljati 31.12.2020. S tem zakonom se zaradi pomoči pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 spreminjajo in dopolnjujejo določbe Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19).

Skladno z določili 47. člena tega zakona so ne glede na 41. člen ZDDV-1 in 3. ter 4. točko Priloge I k ZDDV-1 plačila DDV s pravico do odbitka DDV, od 31.12.2020 dalje oproščene dobave, pridobitve znotraj Evropske unije in uvozi cepiv proti COVID-19, ki jih odobrijo pristojni organi v Republiki Sloveniji oziroma Evropski uniji in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov za COVID-19 s pridobljenim certifikatom oziroma ustrezno oznako.

Ne glede na 1. in 2. točko prvega odstavka 42. člena ter drugi odstavek 63. člena ZDDV-1 so plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, oproščene storitve, ki so neposredno povezane s cepivi in vitro diagnostičnimi medicinskimi pripomočki iz prejšnjega odstavka, v zvezi z zdravljenjem oziroma ohranjanjem zdravja.

Na podlagi Sklepa Evropske Komisije z dne 28. 10. 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 je bila sprejeta odločitev, da se podaljša začasna oprostitev carin in DDV pri uvozu medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav. Začetno obdobje šestih mesecev, se podaljšuje do 30. aprila 2021. Temu ustrezno se skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 175/20, z dne 27.11.2020, zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19, odstopa tudi od določb ZDDV-1. Ta zakon tako tudi dopolnjuje določila ZDDV-1 po katerem se od 1. novembra 2020 do 30. aprila 2021 oprosti plačilo carine in DDV za uvoz te opreme, če so kumulativno izpolnjeni določeni pogoji.

Oprostitev plačila DDV na domačem trgu velja za blago (zaščitna in medicinska oprema, t.j. oprema za zaščito ust in nosu, rokavice, zaščita za obraz itd.), ki ga davčni zavezanci dobavijo državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali dobrodelni organizaciji in je namenjeno za brezplačno razdeljevanje žrtvam epidemije in davčnim zavezancem, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v zvezi z zdravstveno oskrbo zdravljenih oseb, ni pa dovoljeno tega blaga odtujiti, ga dati v uporabo drugemu ali ga uporabiti za druge namene, kot za zdravstveno dejavnost. Prav tako je oprostitev plačila DDV omogočena tudi za pridobitve blago iz drugih držav članic, ki jih pridobi druga oseba za račun teh organov in organizacij.

Na podlagi Sklepa Komisije (EU) 2021/660 z dne 19. aprila 2021 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020, je bila sprejeta odločitev, da se podaljša začasna oprostitev carin in DDV pri uvozu medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav.

Začetno obdobje šestih mesecev, se sedaj tako podaljšuje do 31. 12. 2021.

Novela ZDDV-1L

V Uradnem listu RS št. 72/19, z dne 4.12.2019, je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L), ki začne veljati 1. 1. 2020, ki kot tak uvaja posebno nižjo stopnjo DDV v višini 5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge IV k temu zakonu.

ZDDV-1K uvaja nižjo stopnjo DDV za elektronsko dobavljene publikacije, ZDDV-1L pa posebno nižjo stopnjo DDV, v višini 5 %, ki od 1. 1. 2020 dalje velja tako za tiskane kot za elektronske