Danes je 27.7.2021

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pravna podlaga

16.9.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

6.1 Pravna podlaga

Erika Režek, davčna svetovalka

Novela ZDDV-1I

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (novela ZDDV-1I) je bil objavljen v Ur.l. RS št. 90/15 dne 27.11.2015.

Namen te novele je poenostavitev administrativnih obveznosti davčnih zavezancev (poenostavitev postopkov izpolnjevanja davčnih obveznosti), in sicer s poenostavitvijo obračunavanja in načina plačevanja DDV pri uvozu tako, da se DDV pri uvozu blaga s strani davčnega zavezanca v Republiki Sloveniji obračuna preko obračuna DDV oz. na podlagi samoobdavčitve in ne s carinsko deklaracijo kot uvozna dajatev neposredno ob uvozu blaga. Ta ukrep predstavlja prednost za prejemnike blaga, ker jim ni potrebno financirati uvoznega DDV.

Davčni zavezanec DDV od uvoza blaga obračuna in ga hkrati uveljavlja kot odbitek DDV v istem davčnem obračunu (v obrazcu DDV ga izkaže hkrati kot obveznost za plačilo DDV in na drugi strani kot odbitni (vstopni DDV) – nevtralni efekt).

Nova ureditev velja za uvoženo blago, za katero je obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016.

Zakaj spremembe in dopolnitve ZDDV-1I

Direktiva Sveta 2006/112 omogoča državam članicam uporabo odloženega plačila DDV pri uvozu. Po 211. členu te direktive so podrobnosti plačila DDV pri uvozu blaga v pristojnosti posameznih držav članic. Države članice v nacionalni zakonodaji lahko določijo, da se DDV, ki bi ga davčni zavezanci morali plačati v trenutku uvoza, lahko kot tak izkaže le v obračunu DDV in je tako DDV od uvoza blaga nevtralen – ni zalaganja sredstev za dejansko plačilo uvoznega DDV.

Novela ZDDV-1H

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (novela ZDDV-1H) je bil objavljen v Ur.l. RS št. 86/14 dne 1.12.2014.

Namen te novele je prenesti v slovenski pravni red zadnji del določb

  • Direktive Sveta 2008/8/ES z dne 12. februarja 2008 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede kraja opravljanja storitev, ki morajo biti uveljavljene 1. januarja 2015, ki določa:

a) posebna pravila glede kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega in televizijskega oddajanja (v nadaljnjem besedilu: storitve oddajanja) in elektronskih storitev, ki so opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci

b) posebno ureditev za davčne zavezance, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci.

  • opcijski del določbe Direktive Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici,

  • del določb Direktive Sveta 2013/43/EU z dne 22. julija 2013 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo določenega blaga in storitev, dovzetnih za goljufije, ki so začele veljati 15. avgusta so opcijske za državo članico, z veljavnostjo do 31. decembra 2018, in

  • določbe Direktive Sveta 2013/61/EU, ki jo morajo države članice uveljaviti z učinkom od 1. januarja 2014.

Zakaj spremembe in dopolnitve ZDDV-1H

Direktiva Sveta 2008/8/ES, ki je uveljavila nova pravila glede kraja opravljanja storitev, je bila večinoma prenesena v slovenski pravni red z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1B (Uradni list RS, št. 85/09), v delu, ki določa kraj opravljanja storitev s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih in podobnih storitev, z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV- (Uradni list RS, št. 85/10), ki je bil uveljavljen 1. januarja 2011, glede kraja opravljanja storitev pri dajanju prevoznih sredstev in čolnov, namenjenih za razvedrilo, v dolgoročni najem osebi, ki ni davčni zavezanec, pa z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV- (Uradni list RS, št. 38/12).

S 1. januarjem 2015 je bilo treba v ZDDV-1 uveljaviti še del Direktive Sveta 2008/8/ES, ki določa:

  • posebna pravila glede kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega in televizijskega oddajanja (v nadaljnjem besedilu: storitve oddajanja) in elektronskih storitev, ki so opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci. V teh primerih se bo za kraj obdavčitve štel kraj, kjer imajo prejemniki teh storitev sedež, ter

  • posebni ureditvi za davčne zavezance, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci.

Z Direktivo Sveta 2010/23/EU z dne 16. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za opravljanje nekaterih storitev, dovzetnih za goljufije, je državam članicam, glede na resnost goljufij, v 199a členu dana možnost za začasno uporabo mehanizma, na podlagi katerega se obveznost plačila DDV prenese na osebo, na katero so prenesene pravice do emisije toplogrednih plinov, kakor so opredeljene v 3. členu Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES ter na druge enote, ki se lahko uporabljajo zaradi skladnosti z navedeno